Күзенчиг аалчылар

  0
  0
  Бо чылдың февраль 1-ден эгелеп Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге база Афганистанның девискээринге 40-ги армияның дайынчы даалгазын күүседип доосканының 32 чылынга тураскааткан “Россияга бараан болуп тур мен” деп ай эгелээн.

  Февральдың дургузунда Дээди Хуралдың (парламентиниң), республика яамыларының болгаш ведомстволарының киржилгези-биле культура-чырыдыышкын, дайын киржикчилериниң чырык адын мөңгежидерниң, дайынчы хөделиишкиннер хоочуннарының социал камгалалының талазы-биле ада-чуртчу угланыышкынныг ажыл-хемчеглер чоруттунар.

  Республиканың школаларынга болгаш ортумак тускай өөредилге черлеринге Эрес-дидим чоруктуң чаңчылчаан кичээлдери эртер. Парламентиниң депутаттары ук ажыл-хемчеглерге идепкейлии-биле киржип турарлар. Чоннуң соңгуттурганнары болгаш «Дайынчы акы-дуңмалашкы» хөй-ниити организацияның тус черде салбырының кежигүннери өөредилге черлериниң күзенчиг аалчылары.
  Реклама