Күжениишкинниг ажылдаарын негээн

  0
  0

  Тываның Чазааның бөгүнгү аппарат хуралынга республикада коронавирус аарыгга удур вакцинацияны эгелээнин чугаалажып көрген. Бо чугула хемчегге белеткел болгаш ону эгелээниниң дугайында дыңнадыгны ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Саида Сенгии кылган. Ооң дыңнадыы-биле алырга, Тываның чурттакчы чонунга коронавирус аарыгга удур тарылга кылырынга херек вакцина туңунуң чамдыызын республика алган, артканын манап турар.

  Тарылганы баштай эрттирер кижилерниң даңзызын тургускан. Эмчилер, башкылар дээш хөй чон-биле ажылдаар кижилерге ону баштай чорудар. Тарылганы чорудар 35 пунктуларны кожууннарда, 17 пунктуларны Кызыл хоорайда белеткээн. Коронавируска удур үнүүшкүннүг тарылганы чорударын чөпшээрээнин федералдыг төп дыңнадырга, кожууннарга тарыышкын чорудар 85 бригаданы организастаан.

  Саида Сенгииниң дыңнадыында статистика сан-чурагайлары болгаш “контрольда тудуп турар” дээн ышкаш сөстерниң хөйүн Шолбан Кара-оол демдеглээш, дыңнадыгларга болгаш илеткелдерге сан-чурагайлар болгаш сөстер-биле “ойнаар” чүүлдү эвээжедирин, кылып чорудар ажыл дугайында тодаргай чугааларын удуртукчуларга база катап сагындырган.

  Коронавируска удур тарылганы мурнады эртер ужурлуг кижилерниң даңзызын Кадык камгалал яамызынче чорудар дугайында дыңнадыгларны кожууннар чагыргаларынче эрткен чылдың декабрь 11-де чорутканын, амга чедир ол даңзылар кожууннар чагыргаларындан келбээнин республиканың кадык камгалал сайыды Артыш Сат чугаалаан.

  Коронавирус аарыгга удур тарылганы чорударынга белеткелдиң шынарынга таарзынмаанын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол илереткеш, бо талазы-биле күжениишкинниг ажылдаарын негээн.

  #Тываныңчазаа #Шолбанкара_оол #Аппаратхуралы #Вакцинация #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама