Көдээ ажыл-агый сайыдынга бүдүрүлге күчүлерин көргүскен

  0
  1

  Россияның кеземче күүселдезиниң Тывада эргелелиниң парлалга албанының дыңнатканы-биле алырга, регионнуң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Айдың Дун №1 эдип-чазаар колонияның бүдүрүлге күчүлери-биле таныжылгазын албан чериниң үлетпүр зоназындан эгелээн.

  Сайытты үдеп чораан албан чериниң начальниги Аяс Даржаа аңаа ажылдап турар дааранылга, машина-балгат септээр, алгы-кеш эттээр цехтерни, а ол ышкаш куш азыраар болгаш хаван тудар черлерни көргүскен. Чарба-көже болгаш далган бүдүрер цех улуг сонуургалды болдурган.

  Болуп эрткен ужуражылганың кол сорулгазы болза, Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының база хоругдал чериниң кады ажылдажылгазын ажылдап кылыры база немелде ажылчын туруштарны тургузары, хоругдал черинде бүдүрүп үндүрүп турар продукцияның хевирлерин улгаттырары, а ол ышкаш ук ажылдарда хаара туттунган херектеннерниң акша-шалың айтырыы болган.

  Ажылчын ужуражылганы түңнеп тура, Айдың Дун Россияның кеземче күүселдезиниң Тывада эргелелин үлетпүр хөгжүлдезиниң күрүне программаларынче киирериниң айтырыын сайгарып көөрүн чугаалаан.
  Мурнады көөр угланыышкыннарга – өглер болгаш аңаа херек эдилелдер кылыр бүдүрүлгени, алгы-кеш эттээр бүдүрүлгени калбартырын, а ол ышкаш тараа культураларынга тарылга шөлүн улгаттырарын тодараткан.

  Реклама