Көдээ ажыл-агыйы дүрген хөгжүп турар субъектилерниң санынче киирген

  0
  11

  Красноярск хоорайга “Аъш-чем үлетпүрү» деп IV Бүгү-делегей шуулганы болур эрткен. Ук ажыл-хемчег дериг-херекселдер болгаш чиг-эт бүдүрүкчүлерин, ону чедирер кижилерни, аъш-чем болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң башкарыкчы тенологтарын база эксперттерин, крайның болгаш Россияның өске-даа регионнарының аграр бизнезиниң төлээлерин эвилелдээн.

  ТР-ниң Экономика яамызының чанында “Мээң ажыл-херээм” төптүң ачызында аъш-чем барааннарын садып-сайгарар «Командор» деп улуг четки-биле кады ажылдажылганың дугайында дугуржулганы чарган. Шак ынчалдыр, “Национал продукцияны бүдүрериниң талазы-биле төвү” КХН-ниң директору Кежик Ооржак Красноярск крайның девискээринге тыва доңурганы шенеп сайгарар болуп дугурушкан.

  Кады ажылдажылганың дугайында дугуржулганың база бир эки талазы чүдел дизе, тус черниң сүт кылыглары технологтарын Красноярскиниң күрүнениң аграр университединге өөредир болган. Ук чардынган дугуржулганың иштинге Тываның күрүне университединиң көдээ ажыл-агый факультединиң башкызы Ольга Бондаренко быштак болгаш сүт кылыглары бүдүрер өөредилгени эртер.

  – Бистиң коллегаларывыс “Аъш-чем үлетпүрү» деп IV Бүгү-делегей шуулганының регионнар аразында кады ажылдажылганың иштинге Тывадан тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин чалааны өөрүнчүг болду. Ук шуулган араттарже, бичежек көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринче болгаш көдээниң амыдыралын кадагалап арттырарынче көрүнген. Ажыл-ишчи кижилерниң ачызында көдээ туттунуп турар, а бис бизнести деткиир инфраструктураның талазындан оларга дузалажырын кызыдып турар бис. Губернатор программаларының дузазы-биле бистиң боттандырып турарывыс стратегтиг мурнады көөр чүүлдеривис бисти көдээ ажыл-агыйы дүрген хөгжүп олурар субъектилерниң санынче киирген, а ол ышкаш бистиң продукцияның болбаазырадылгазын калбартып, республикадан дашкаар черлерге ону буруңгаарладыр арганы берип турар – деп, Тыва Республиканың күрүнениң бизнес-инкубаторунуң оралакчы директору Юрий Чадамба демдеглээн.

  Делгелгеге көргүскен чаа технологияларны бистиң сайгарлыкчыларывыс тус черниң продукциязының бүдүрүлгезинче ижиктирер бодап турар

  Реклама