Көрүлде мөөрейниң түңнелдери

  0
  4
  Тыва Арат Республиканың 100 чылынга тураскааткан “Уран чүүлдүң күзүнгүзү” деп бот-тывынгыр театр уран чүүлүнүң коллективтериниң көрүлде мөөрейи Кызыл хоорайда Сергей Пюрбю аттыг улусчу чогаадылга бажыңында март 17-19 хүннерде үш хүн дургузунда уламчылаан.

  Республиканың кожууннарындан ниитизи-биле он бир бот-тывынгыр театр коллективтери боттарының шиилерин көрүкчүлерге болгаш жюри кежигүннеринге бараалгаткан.

  Бот-тывынгыр театр уран чүүлүнүң коллективтериниң мөөрейиниң түңнелдерин жюри үндүрген. Көргүскен шиилерниң темазы болгаш жанрлары янзы-бүрү болганын, сценада тургусканында чогаадыкчы дилээшкиннер, чаа чүүлдер барын жюри кежигүннери демдеглээн.

  Тываның улустуң чогаалчызы Кызыл-Эника Кудажының «Уйгу чок Улуг-Хем» деп романынга үндезилеп, Ширин-оол Хертектиң бижээни «Буян адашкылар» деп шиизин Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксының Ч. Артай-оол аттыг улусчу театры (режиссеру Чойганмаа Доңгак) көргүскеш, мөөрейиниң бирги чергениң, Николай Кууларның «Мөңге аялга» деп операзынга үндезилеп тургускан «Ундаралдыг, уян үннүг ынакшыл» деп шиизи дээш (режиссеру Сюзанна Ооржак) Ак-Довурак хоорайның К. Сагды аттыг «Найырал» улусчу театры ийиги чергениң, Тывага чурттап чораан, бүгү делегейге ат-сураа билдингир чогаалчы Василий Янның бижээни «Сваха из Моторского» деп водевильди (режиссеру Татьяна Верещагина) чедиишкинниг тургускаш, Туранның Марк Оюн аттыг культура болгаш дыштанылга төвүнүң улусчу театры “Уран чүүлдүң күзүнгүзү” көрүлде мөөрейниң үшкү чергениң лауреады болган.

  Рольдарны эң эки ойнааны, шиииң онзагай хөгжүм каасталгазы, шииниң бир янзы шимелдези дээш өске-даа тускай шаңналдарны мөөрейге киришкен бот-тывынгыр режиссерлерга, артистерге, чурукчуларга, хөгжүмчүлерге тывыскан.
  Реклама