Көргүзүлерни ашпайн турар

  0
  0
  Грипптиң болгаш ОРВИ-ниң талазы-биле эпидемиологтуг байдалды неделя санында хайгаарап турар Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң медээзи-биле алырга, Тывада чылдың соок үелеринде грипптиң халдавырындан аарыыр таварылгалар бүрүткеттинмээн.

  Хөй чылдарның хайгааралының түңнелдери-биле алырга, соңгаар өөренип турар студентилер чаа чылдың узун хуусаалыг дыштанылгаларында аал-оранынга келгенде, аарыыр таварылгалар хөй болуп турар. Бо чылын ОРВИ-ниң тарап нептерели болур чогуур көргүзүлерни ашпайн турар.

  Эпидемиологтар бир чеже мындыг чүүлдү чаа коронавирус халдавырының хамчыы-биле холбап, ниитилелде арыг-шевер культуразының бедээни-биле холбаштырып турар. Санитарлыг дүрүмнер өске халдавырлыг аарыгларны профилактикалаарынга база дузалыг болуп турар.

  Республикага неделяның дургузунда ОРВИ-биле аараан 892 таварылга бүрүткеттинген, 10 муң чурттакчыга онааштыр аарыырының көргүзүү 27,2 хуу азы эпидемия чадазындан 32,7 хуу чавыс болуп турар.

  Уругларның ортузунда аарыыр чоруктуң көргүзүү: төрүмелинден ийи харга чедир чаштарның ортузунга 262 таварылга, 3-6 харлыг уруглар ортузунга – 98, 7-14 хар – 55, 15 хардан өрү болгаш улуг кижилер – 477 таварылга.
  Неделя дургузунда 28 аарыг кижини эмнелгеде чыттырган, оларның 22-зи 14 хар чедир уруглар.

  Кызылга эрткен неделяда ОРВИ-биле аараан 553 таварылга бүрүткеттинген, 10 муң чурттакчыга онааштыр аарыырының көргүзүү 42,3 хуу азы эпидемия чадазындан 35,6 хуу чавыс. Неделя дургузунда 7 аарыг кижини эмнелгеде чыттырган, ооң 5-и 14 хар чедир уруглар.

  Чылдың соок үезинде грипп халдавырындан камгаланыр дизе, холдарны саваң-биле даады чууру, улус чыылган черге камгалал масказын кедери, эмчиниң сүмезин ёзугаар поливитаминнерни үргүлчү ижери тоң чугула. Агар-бойдусту көрүп тургаш кеттинери, муңгаш оран-савага болур чогуур температураны тудары, өрээлдер иштин доктаамал агаарладыры, өл пөс-биле чодуп, чууру, бактериялар узуткаар айыыл чок сайгылгааннарны тургузары чугула.

  #Росхереглелхайгаарал #Кадыккамгалал #ОРВИ #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
   
  Реклама