КӨВҮРҮГ ТУДУУ ДООСТУП ТУРАР

    0
    1

    Эрткен 2021 чылда Тожу кожууннуң төвү Тоора-Хем суурда Енисей хемни кежир көвүрүгнү «Восток» КХН тудуп эгелээн. Тудуг ажылдарын шалыпкын чорударынга демир (металл) кылыглары-биле хандырар заводтуң хенертен буурап дүшкени шаптараазыннарны тургускан. Ынчалза-даа көвүрүгнү ажыглалче киирер хуусаазы 2022 чылдың март ай болганда, тудугжулар демир кылыгларын удур сөөртүп эккеп, кыштың соогу, чайның изии дивейн, ийи сменада дүн-хүн чок ажылдап турар.
    Бо хүннерде көвүрүгнүң тавактарын салыр, ол ышкаш көвүрүг адааның хос черин (пролет) ооң-биле чергелештир автомашиналар халдып үне бээр орукту кылыр ажылдар доозулган. Амгы үеде көвүрүгнүң кырынга бетон кудар ажылдар эгелээн. Кышкы үеде цемент холуксаазы эки шынарлыг када берзин дээш, кырындан (тент) чаглак-биле шыпкаш, ооң иштинге чылыг бээр пушкаларны кошкаш, бетон кудар ажылдарны чорудуп турар. Чүгле ооң соонда, көвүрүгнүң демирден кылган камгалал чал – херимнерни кылыр ажылдар эгелээр. Ынчангаш, бо чылдың март айга чедир хары угда ийи автомашина каржып эрте бээр, дооразы 9 метр, узун дурту 202 метр көвүрүгнү ажыглалга киириптериниң магадылалы бар дээрзин Тожу кожууннуң чагырга даргазы Буян Ондар дыңнадып турар.

    Реклама