Каң-оол Даваа: “Халдавыр ам-даа айыылдыг”

  0
  1

  ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа коронавирус хамчыының нептерели-биле демисел чорудар штабтың хуралынга киришкен.

  – Тываның шалыпкын штавының хуралы болуп эрти, аңаа COVID-19-туң нептерели-биле демиселге алдынып турар хемчеглерни чугаалашты. Эрткен неделяның дургузунда ук аарыг-биле аараанының 95 чаа таварылгазы бүрүткеттинген, ындыг чүүл эрткен үеге деңнээрге 10 таварылга хөй болуп турар. Халдавыр ам-даа айыылдыг болуп артпышаан дээрзин ол бүгү көргүзүп турар. 200 ажыг кижи амбулаторлуг болгаш чыттырып эмнээшкинде. Хостуг орун-дөжек фондузу – 45 хуу.

  Бөгүн кол кичээнгейни тарылгаже, коллективтиг иммунитет алырынче угландырып турар. Ам безин муң-муң кижи тарылганы эрткен, онза кичээнгейни 60 хардан өрү назылыг болгаш хоочураан аарыгларлыг кижилерже уландырып турар.

  Чоокта чаа Тывага 5-5 туңнуң 5 муң вакциназы келген. Муниципалитеттер тарылга пунктуларының, вакциналар чедирилгезиниң ажылын чогумчудары чугула. Бо үе-чадада Тыва ук аарыгдан өлүп-хораарының талазы-биле Сибирьде эң чавыс көргүзүглерлиг регионнарның санынче кирип турарын уттуп болбас ужурлуг бис – деп Каң-оол Даваа медеглээн.

  Реклама