Каң-оол Даваа: “Социал керээ” программа федералдыг хемчээлдиг апарган

  0
  3
  Каң-оол Даваа: “Социал керээ” программа федералдыг хемчээлдиг апарган

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа регионда «Социал керээ» программаның боттанылгазының болгаш ооң арга-шинектерин калбартырының дугайында мынчаар чугаалап турар.

  – 2015 чылда “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг”, “Инек – чемгерикчивис” дээн чижектиг губернатор төлевилелдерин ажылдадып киирип тура, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол, мынчаар алыр чүве болза, Тывага “социал керээниң” механизмин хөделдирип үндүрген. Өг-бүле күрүнеден мал-маганны ап, малчын турлагны тудуп алыр арга-шинектиг, боттуң ажыл-агыйлыг, а эң-не кол чүүл – орулганы ап турар апарган.

  Улуг-Хем кожуундан малчын Доктугуларның аныяк өг-бүлези ооң көскү чижээ ол. Чоокта чаа аңаа аалдап барып чордувус. “Инек – чемгерикчивис” төлевилелдиң баштайгы киржикчилериниң бирээзи ол ам боттуң мал-маганын тудуп олурар. Бо төлевилелдерниң ачызында Тывда шак ындыг муң-муң өг-бүлелер көстүп келген. Оларга немей «Чаа сорук» төлевилелди ажылдадып киирген, «Кыштаг» төлевилелден назы-хар кызыгаарланыышкынын ап каапкан, ындыг чүүл чурттакчыларга акша ажылдап алыр арга-хорганы тывылдырган.

  Чурттакчы чонга күрүнеден шак ындыг деткимчени көргүзериниң идеязы чоорту калбарган тудум, ону өске регионнар база үлегерлеп ап эгелээн. Бо хүннерде “Социал керээ” программа федералдыг хемчээлдиг апарып, ядыы-түреңги чорук-биле демиселдиң кол чепсээниң бирээзи апарган.

  2020 чылда республикада барык 4 муң социал керээлерни чарган, хөй-төлдүг 60 муң ажыг өг-бүлелер деткимчениң янзы-бүрү хевирин алганнар. Күрүне деткимчезиниң деңнелиниң өзүп олурары өөрүнчүг: программаның акшаландырыышкынын барык 40 хуу өстүрген, ол акша-хөреңгилерни боттуң дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринче углаар, национал төлвилелдерни киириштирер арга тыптып келген.

  Реклама