Каң-оол Даваа: “Тулган эки медээ-дир”

  0
  20

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы, “Чаңгыс демниг Россия” партияның регионда салбырының секретары Каң-оол Даваа Кызыл хоорайга удавас туттунар күш-культура-кадыкшыдылга комплекизиниң дугайында чугаалаан.

  – “Чаңгыс демниг Россия” партиязы ажык хевирниң күш-культура-кадыкшыдылга комплекизин тудар деп турар регионнарның санынче Тыва база кирип турар. Бо сорулгага партия бистиң республикавыска 20 сая рубльди үндүрүп берип турар.

  Республика Баштыңының аппарат хуралынга Кызыл хоорайның чагыргазы тудугну чорударынга участокту аңгылап бээринге беленин илеткеди – кады акшаландырыышкынның негелдези ындыг. Оюн-тоглаа, кылымал сигенниг бут-бөмбүүнге шөлдерлиг болгаш күш-дамыр дадыктырар спортчу комплексти «Спутник» микрорайонга тудар.

  Мен бодаарымга, сайзырап олурар чурттакчылыг черге ол дээрге хөлчок тааржыр дериг-дир. Мында ам безин чаа школаны, уруглар садын туткан, чуртталга бажыңнарын ажыглалга киирген болгай. Бистиң ышкаш спорттуң хөгжүлдезинге онза кичээнгейни угландырып, деткимчени көргүзүп турар республикага ол дээрге тулган эки медээ-дир.

  Партийжи төлевилелдерниң иштинге бис Тывада спорт залдарын септеп, школа чанынга спортчу шөлчүгештерни тургузуп, он-он хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдып, театр дериг-херекселин саткан бис. Ам болза, күш-культура-кадыкшыдылга комплекизи “Чаңгыс демниг Россия” партияның бүдүргени боттуг үүле-херектерниң шыгжамырынче кирзин дээш, партияның кежигүннери чурттакчыларның боттары-биле кады тудугнуң шынарынга болгаш хуусааларынга хыналданы боттандырары эргежок чугула – деп, Каң-оол Даваа түңнеп турар.

  Реклама