Каа-Хем суурга суг айыылы бар бе?

  0
  1

  Кызыл кожууннуң төвү Каа-Хем суурну, ооң мурнуу талазында Хербис дагда харның суу эрип баткаш, мурнукку чылдарда хөме ап турганы бүгүдеге билдингир.

  2021 чылда ындыг айыыл бар бе? Бо айтырыгны тодарадыры-биле Кызыл кожууннуң чагырга даргазы А.В. Догур-оол, республиканың бойдус курлавырларының болгаш экология сайыдының оралакчызы О.М. Кызыл, Каа-Хем сумунуң чагырга даргазы С.М. Лаптев, республиканың хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албанының килдис даргазы Ч.Ш. Саая олар Хербис дагда хар эрээш, ооң суу Каа-Хем суурнуң кайы девискээрин хөме ап болурунуң байдалын шинчилеп көрүп чорааннар.

  Сүмележип чугаалашкаш, машина-техникалыг организацияларның күжүн ажыглап, Хербисте харны чалдай далбыйлаар деп дшиитпирлээннер. Чалдай үстүрген хар дүрген эривес, эрээн харның суунуң агып бадарынга база шаптараазын боор. Ол ажылдарны бо неделяда организастап эгелээн.

  Хар кыжын кылын чагбаан-даа чылдарда агаар-бойдус дүрген чылааш, Хербистиң хары дүрген эрип, Каа-Хем суурнуң мурнуу талазында кудумчуларны хөме ап турган. 2017 чылдың март 27-де 36 чер участогун болгаш 30 бажыңны суг алган. Хар суун дозар чалдар үстүреринге күчүлүг машина-техникалыг 4 бригаданы, сугга хөме алыскан бажыңнар иштинден суг сордуруп, өскээр төгеринге 6 бригаданы хаара туткан.

  2018 чылдың март 24-те база Каа-Хем суурнуң мурнуу чарыында ол-ла девискээрни хар суу хөме алган. Ынчан 249 бажыңның девискээрин хөме алган, оларның аразында 133 бажыңның иштинче суг агып кирген.
  2021 чылдың февраль айда агаар-бойдус дыка-ла соок эвес. Хенертен чылыыр болза, Каа-Хем суур Хербис дагда хар суунга алзып болурунуң айыылы бар.

  Хербис дагда харның суундан Каа-Хем суурну камгалаары-биле дагның эдээн дургаар бугаларны чалдап каскаш, ол бугалар-биле аккан суг чыглып хөлденир улуг оңгарларны чалдап кылган. Бажыңнары ол бугалар болгаш оңгарлар чанында кижилер ындыг камгалал ажылдарының кедизи чок деп санап турар. Хербис дагдан эрип баткан суг Каа-Хем хемче агып кире бээр системаны тудары кедилиг деп олар чугаалап турар.

  Реклама