Каастакчы харжыгаш

  0
  1
  Каастакчы харжыгаш

  Чүзүн-баазын өңнерлиг саазыннардан янзы-бүрү хевирлер оюп кезип, каасталга кылыры ылаңгыя байырлалдар үезинде бөдүүн болгаш хөй чарыгдалдар чок.

  Совет үеде саазын, пөс дээш чуга болгаш чымчак материалдардан янзы-бүрү чечектер, ай биле хүн, дириг амытаннар дүрзүлери оюп кезип алгаш, каасталгалар кылыры дыка делгереңгей турган.

  Аппликация каасталгаларны хөйү-биле бүдүрүп үндүрүп, садып турар апарганда, кижилер боттары ындыг каасталгалар кылыры, уруг-дарыынга дамчыдып өөредири уттундуруп бар чыткан. Эки чүүл уттундурар эвес, аппликация каасталгалары катап эглип келген. Ылаңгыя уруглар садтарында оолдарга, уругларга өөредип турар апарган. Чүге дээрге чаштарның салаа-сайгыттары сайзыраарынга, оларның чогаадыкчы көрүжү болгаш угаан-медерели хөгжүүрүнге дыка дузалыг.

  Кызыл-Мажалыктың уран чүүл школазының чурулга салбырының башкылары Шораана Ооржак биле Аржаана Ооржак олар суурнуң назы четпээн бичии уругларның «Алёнушка» өөредилге-кижизидилге албан чериниң кижизидикчи башкыларынга Шагаа байырлалы-биле холбаштыр “Каастакчы харжыгаш” деп мастер-классты эрттирген.

  «Алёнушка» өөредилге-кижизидилге албан чериниң кижизидикчи башкылары мастер-класска дыка сонуургалдыг киришкен. Мастер-классты аппликация аргазы-биле каасталгалар кылырының тайылбыры-биле эгелээш, чүзүн-бүрү өңнерлиг саазыннардан харжыгаштар хевирлериниң майыктарын белеткеп алганнар. Ооң соонда тыва национал аянга харжыгаштар кылырының аргаларынга херек кырында өөренип көргеннер.

  Бичии уруглар-биле ажылдап турар кижизидикчи башкыларга безин тыва аян-шинчилиг харжыгаштарны саазындан оюп кезери ындыг-ла белен эвес болган.

  Чурулга уран чүүлүнүң башкыларынга уруглар садының кижизидикчи ажылдакчылары чогаадыкчы арга-сүме, дуза дээш өөрүп четтиргенин илереткен.

  Реклама