Кадагалап арттырары планнаттынып турар

  0
  7
  Кадагалап арттырары планнаттынып турар

  РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин коронавируска удур демисел талазы-биле таарыштылга чөвүлелиниң баштайгы хуралын башкарып эрттирген.

  Сайгарып чугаалашкан кол темаларның бирээзи тарылга айтырыы болган. Чазак Даргазы эпидемиологтуг байдалдың дорайтап болурунуң айыылын сагындырып, хамаатыларны тарылганы кылдыртырынче кыйгырган:

  «Коронавирус – ол дээрге, айыылдыг аарыг-дыр. Халдавырдан база ооң уржуктарындан эмнедириниң орнунга, өй-шаанда тарылганы кылдыртып алганы дээре. Озал-ондак оюп эрте бээр дээрзинге ынанган ажыы чок. Президентиниң даалгазын ёзугаар бүгү регионнарда эки тураның халас тарылгазы чоруп турар. Ындыг арга-шинекти ажыглаар херек».

  Хуралга оон-даа өске айтырыгларны чугаалашкан.

  “Кадык камгалалын хөгжүдери” күрүне программазын чаарткан. Ооң хемчээлдерин бюджетке болгаш национал төлевилелдерни боттандырар чаңгыс аай планга дүүштүрген.

  Кадык камгалалының баштайгы звенозунуң чаартылгазынче онза кичээнгейни угландырган. Бо сорулгаларга регионнарга көрдүнген федералдыг субсидияларны бээриниң чурумун эдип, чаарткан. Ол акша-хөреңгилерни эмнелге организацияларынга модульдуг оран-сава тударынга база ындыг бажың-балгат садып алырынга чарыгдап болур.

  РФ-тиң Чазаа аар аарыглыг уругларга эм-таң болгаш эмнелге дериглерин садып алырының чурумун бадылаар. Эм-таң садып алырын болгаш чедирерин Президентиниң саналы-биле тургустунган “Буянның дээрбээ” фонд чорудар.

  Бир кезек регионнар уругларга эргежок чугула эм-таңны алган болза, чурттуң өске субъектилеринге ону чоокку айда чедирер.

  Ол ышкаш эмчи дузазы херек уругларның дугайында медээ-дыңнадыгларны тускай информация курлавырынга чыыр. Ооң дузазы-биле уругга херек кандыг эм-таңны, кайыын садып алганын, уругнуң эмнээшкининиң түңнелдерин хынап болур.

  Эң хереглелдиг күрүне база муниципалитет ачы-дузазын эрткен чылын ышкаш ырактан ап болур, ындыг чурумну чазак чыл төнчүзүнге чедир узаткан. Мында чугаа чүнүң-даа мурнунда пенсия болгаш пособиелерниң, янзы-бүрү хевирниң төлээшкиннериниң болгаш шүүдел акшаларның тыпсыышкыны-биле холбашкан.

  Мооң-биле чергелештир эң хереглелдиг ачы-дузаны моон-даа соңгаар ырактан ап болур апаар, ону кадагалап арттырары планнаттынып турар.

  Реклама