Кадрлар политиказы — кол айтырыг

  0
  1
  Кадрлар политиказы — кол айтырыг

  Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының коллегия хуралы бөгүн болганын @tmgnews17 дыңнадып тур. ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Солаңгы Тамчай 2020 чылда яамының ажыл-чорудулгазын түңнээн база чаа 2021 чылда салдынган сорулгаларын илеткээн.

  — Тыва Республикада 514 өөредилге албан черлери бар. Ол дээрге, эртем организациялары, институттар болгаш төптер, ооң иштинде 20 ажыг муң ажылдакчыларлыг, 100 муң назы четпээннерни хаара туткан 502 өөредилге албан черлери-дир. 2020 чылда 280 олуттуг уруглар сады ажыттынган, 19 уруглар садтарынга 630 олуттуг немелде ясли бөлүктери немешкен. 2021 чылда Бай-Тайганың Тээлиде, Улуг-Хемниң Ийи-Талда ясли бөлүктериниң тудуун доозар. Каа-Хем, Эржей суурлага, Ак-Довурак, Чадаана хоорайларга чаа уруглар садтарын тудар.

  Федералдыг деткимчениң ачызында 2008-2020 чылдарда 6 школа туттунган, эрткен чылын Ак-Эрикке улуг школа ажыглалче кирген. 2021 чылда Кызылдың солагай талакы эриинде дачаларга база Бай-Хаакская кудумчузунга 825 олуттуг школалар ажыттынар.

  Эрткен чылын эпидемиологтуг байдал-биле школачылар сөөлгү ийи улдуңну дистанциялыг чурумга дооскан. Ырактан өөредилге шүүделдиг турбуже, 2020 чылда ЕГЭ-ниң түңнелдери 2019 чылдан 12 хуу эки көргүзүглерлиг болган. Эрткен чылын 15 доозукчу 100 баллды алган (2019 чылда 2 кижи). Онзагай үлегерниң аттестадын алган доозукчуларның саны доктаамал апарган – 47 кижи (2019 чылда 44 кижи).
  “Өөредилге” национал төлевилел-биле “Өзүлдениң точказы” программаны 42 школага боттандырган. Федералдыг акшаландырыышкын-биле ол школаларга амгы үениң өөредилге дериг-херекселдерин саткан. 2021 чылда немей 25 школага “Өзүлдениң точкалары” ажылдап эгелээр. Бо чылын Кызылдың № 5 гимназиязынга “Школачы кванториум” ажыттынар.

  Федералдыг бюджеттиң акшаландырыышкыны-биле 173 өөредилге албан черлери школа автобустары-биле хандыртынган. 2021 чылда ам-даа 45 өөредилге албан черинге транспорт херек.

  Эге класстарга халас изиг чемни организастаарынга 155,3 сая рубль чарыгдаан (153,7 сая рубль федералдыг, 1,5 сая рубль республика бюджединден). Республиканың 164 школаларының 30 630 эге класстар өөреникчилери 100 хуу изиг чем-биле хандыртынган.

  Өзүп орар салгалды кижизидери өөредилге яамызының эң-не кол сорулгазы. Немелде өөредилгеге школачыларның 92 хуузу хаара туттунган. Чаа ажыттынар Аныяктар өргээзинге “Кванториум” уруглар технопарыгын “Уруг бүрүзүнүң чедиишкини” федералдыг төлевилел-биле чедип алган бис. 2021 чылда уруглар технопарыгынга 7800 ажыг уругну хаара тударын планнап турар. 2022 чылда 6 кожуунга немелде өөредилге черлерин тургузары көрдүнген.

  Өөредилге яамызы уругларның дыштанылгазын болгаш кадыкшылгазын организастаарынга онзагай кичээнгейни салып турар. Хамчыктыг аарыг мурнунда 194 лагерьге 18 муң ажыг уруг чыл санында дыштаныр турган. 2020 чылда хамчыктыг аарыг турза-даа, 13 лагерьге 679 уругну дыштандырган. Ол дээрге-ле, социал байдалы нарын өг-бүлелерниң болгаш коронавирус-биле демисел чорудуп турган эмчилерниң ажы-төлдери-дир. Бо чылын уруглар лагерьлеринге чылыг корпустар тудугларын эгелээрин планнап турар. Бир дугаар Каа-Хем кожуунда “Бельбей” уруглар лагеринден эгелээр – деп, өөредилге сайыды чугаалаан.

  Коллегия хуралдың хүндүлүг аалчызы Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың өөредилге албан черлериниң ажылдарының делгелгезин улуг сонуургал-биле көрүп, танышкаш, өөредилге сайыдының илеткелин дыңнаан.

  Тываның Баштыңы коллегия хуралга отчеттуг илеткел орнунга адырның берге айтырыгларын болгаш сорулгаларын чугаалажырын саналдаан. Ол бир-ле дугаарында кадрлар политиказындан эгелээн. Ол талазы-биле ажылды күштелдирерин өөредилге яамызынга дааскан. “Өөредилге адыры бистиң ажыл-чорудулгавыска мурнадыр кол сорулгага хамааржыр. Кым-даа ажы-төлүн чедиишкинниг кижи болурун күзеп чорууру билдингир болгай. Келир өйде олар эртем-билиглиг, бодунуң хлевин ажылдап шыдаар, акша-шалыңныг, төрээн чурттун сайзырадыр кижилер болурун күзээр бис. Ол дээрге-ле силерниң мурнуңарда салдынган сорулгалар-дыр. Ону удуртукчу кижи бүрүзү билген турар ужурлуг” – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

  Уруглар садтарынче чаштарның 47 хире хуузу барбайн турарын ол шүгүмчүлээн. Чаштарның садик барбайн турар чылдагааннары, аарыгдан-даа эвес, билдинмес чылдагааннардан болуп турар. Ол ышкаш немелде өөредилге черлериниң ажылын, ынаар уругларны эки хаара тударын демдеглээн.

  Тываның Баштыңы кадрлар айтырыынче, башкыларның билиин бедидеринче болгаш ажыл-чорудулганың планнаашкынынче кол угланныышкынны салырын өөредилге яамызынга сүмелээн.

  Чуруктарны Арслан Аракчаа тырттырган.

   

   

  Реклама