Кадык камгалал яамызы дыңнадып тур

  0
  0
  Тывада чаа коронавирус халдавырындан 2818 улуг кижи тарыткан, олар шуптузу эмчилерниң быжыг хайгааралында. Каданнаар таварылгалар, оон туржук чамдык үндезин-дөстерниң бижип турары дег, өлүп-хораар чоруктар бүрүткеттинмээн.

  Сыкырткан соонда эъди-кежи кижиир, чүстери саргыыр, шагзыраар ховар таварылгалар тургулаан, ынчалза-даа Covid-19-тан тарыткан чаңгыс-даа кижиге нарын бергедээшкиннер турбаан. Сан-медээ чажырып-бузурар таварылгалар турбаан, чүге дизе вакцина база тарыткан кижи бүрүзүнүң дугайында медээ-дыңнадыгларны федералдыг даңзыже киирер болгай.

  Ниитизи-биле Тывага Covid-19-тан 2842 туң вакцина келген, планныг 1800 туңнуң орнунга. 2818 туңны улус-чонну тарыырынга ажыглаан, температурлуг чурумну хажытканы дээш 24 туңну узуткаан.

  Кадык камгалалының 1275, өөредилгениң 1077 ажылдакчызын, хоочураан аарыгларлыг 184 кижини, социал адырның 65 ажылдакчызын, социал албан черлеринде чурттап турар 52 кижини, күрүнениң болгаш муниципалитеттиң 70 албан-хаакчыдын, эрге-хоойлу камгалаар органнарның 38 ажылдакчызын, ачы-буян чедирер адырның 18 ажылчынын, ажыл чок 28 кижини, 18 хардан өрү назылыг 8 студентини, 2 энергетикти болгаш 1 ээлчежип ажылдаар кижини тараан. Оларның дөгерезин эмчи хайгааралында алган.

  Кызылдың хоорай поликлиниказының тарылга кылыр черинге 1063 кижини сыкырткан, республиканың сүме-диагностика поликлиниказынга – 955, Таңды, Бии-Хем, Кызыл кожуунарның төп эмнелгелеринге, а ол ышкаш Улуг-Хемниң кожууннар аразының эмнелге төвүнге 200-200 кижини тараан. Тарылганың долу курузун 176 эмнелге ажылдакчызы эрткен.

  Covid-19-ка удур россий вакцинаның айыыл чогу шынзыттынган, нарын бергедээшкиннерниң таварылгалары бүрүткеттинмээн.
  Реклама