Кадыкшыл хүнүн идепкейлиг эрттирген

  0
  7

  1948 чылдың апрель 7-де Бүгү делегейниң кадыкшыл организациязын тургускан. Оон бээр Бүгү делегейниң кадыкшыл организациязынга 194 күрүне бактаап кирген.

  Чылдың-на апрель 7-де, 1950 чылдан бээр, Бүгү делегейниң кадыкшыл хүнүн демдеглеп эрттирип турар апарган. Кижилер кадыкшылынга камныг, күш-культура болгаш спортка хандыкшылдыг болзун дээш бо хүнде суртаал ажылын чорудуп, сула шимчээшкиннер, селгүүстээшкиннер, спорттуң янзы-бүрү хевирлеринге маргылдаалар дээш өске-даа хемчеглерни организастап турар.

  Бүгү делегейниң кадыкшылга хүнүнүң кол утказы – кадыкшыл кижилерге чүү хире үнелиин оларга билиндирери.

  Дүүн, апрель 7-де, Чаа-Хөл суурнуң хоочуннары, кожууннуң төп ном саңының болгаш төп эмнелгезиниң ажылдакчылары Тыва эки турачылар аттыг стадионга сула шимчээшкиннерни демниг кылып, скандинав кылаш-биле кылашташкан. Ол ышкаш эмчилер улуг назылыгларга кадыкшылын камнаарынга хамаарышкан арга-сүмелерни берген. Коронавирус аарыгга удур тарылга дугайында тайылбыр чугааны чоруткан.

  Булуң-Терек суурнуң ортумак школазының өөреникчилери чадаг чарышка маңнааннар.

  Сүт-Хөл кожууннуң төвү Суг-Аксы суурнуң стадионунга лапту ойнаарынга, шой көдүреринге, канат тырттарынга маргылдааларны Бүгү делегейниң кадыкшыл хүнүнде эрттирген. Маргылдааларга Сүт-Хөл кожуун чагыргазының, спорт школазының, кожууннуң төп эмнелгезиниң, «Дииңчигеш» уруглар садының дээш өске-даа организацияларның командалары киришкен. Маргылдааларга кол тиилелге – кадыкшыл болган.

  Каа-Хем кожууннуң төвү Сарыг-Сеп суурга “Чуртталганың 500 базымы” деп акцияны эрттирген. Аңаа 50 кижи киришкен. Акцияны эрттирер мурнунда Херел Уйнукай-оолдуң удуртулгазы-биле сула шимчээшкиннерни кылган.

  Тываның өске-даа хоорай, суурларынга Бүгү делегейниң кадыкшыл хүнүн идепкейлии-биле демдеглеп эрттирген.

  Реклама