Кадыкшылдың хаак оруу

  0
  2
  Кадыкшылдың хаак оруу

  Тываның күрүне университединиң студентилери «Бүгү Россияның хаак оруу – 2021» хаак чарыжының тергииннериниң аразынче кирген.
  Бүгү Россияның XXXIX массалыг хаак чарыжының ажыдыышкынында, чагып каан дег, Кызылга хүннээректиг чылыг хүн болган.

  Кызыл хоорайның чурттакчыларының кышкы үеде дыштаныр ынак чери —«Тайга» стациязынга 200 ажыг хаакчылар чыглып келген. «Бүгү Россияның хаак оруунга» киржири эки чаңчыл апарган. 3,5 болгаш 10 километрге чаржыр үш салыг кылган.

  Республиканың эң шыырак хаакчылары 19-35 хар-назы категориязынга киржип турган. Оларның аразында ТывКУ-нуң дөрт студентизи, эрткен чылгы маргылдааның шаңналдыг черлерни ээлээн Ай-Чурек Кол, Дынгылаа Шойдак, Лев Кара-Сал бар. Кызылдың педагогика колледжиниң бирги курсчузу Сендинмаа Самбуу келир үеде эки чедиишкиннерлиг болуп болурун көргүскен.

  Аныяктар эки түңнелдери-биле «Бүгү Россияның хаак оруу – 2021» хаак чарыжының тергиин беш хаакчыларының аразыче кирген.

  ТывКУ-нуң күш-культура болгаш спорт факультедин төлээлеп киришкен студентилерни база шаңнаан. 19-35 харлыг херээжен улустар аразынга Мария Сагды бирги курстуң магистрантызы үшкү черге төлептиг болган.
  Студетилер дараазында хаак маргылдааларынга шыңгыы белеткенип эгелээн. Республиканың хаак чемпионады февраль 20-21 хүннерде болур. Айның сөөлгү хүннеринде Хакасияга эртер регион чергелиг хаак маргылдаазынга база киржир.

  Маргылдааны ТР-ниң Спорт яамызы болгаш Хаак федерациязы организастаан. Кызылдың педагогика колледжиниң эки турачы студентилери оларга дузалажып турган.

  Реклама