“Кадыкшылдың оруу” губернатор төлевилели — Тожу кожуунда

  0
  3
  “Кадыкшылдың оруу” губернатор төлевилели — Тожу кожуунда
  Эмчилер бригадазы “Кадыкшылдың оруу” губернатор төлевилелиниң боттанылгазының иштинге Тожу кожууннуң уругларының кадыкшылын хынаанын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Орукту кожууннуң чедери берге болгаш ырак-узак суурларын – Сыстыг-Хем, Ырбан, Ий, Адыр-Кежиг – таврыштыр чоруткан. 830 уругну шинчээн, оларның 591-инден азы шинчиткен уругларның 71,2 хуузундан аңгы-аңгы аарыгларны илереткен.

  Тожу кожуунче үнүүшкүннүң үезинде “Инек – чемгерикчивис”, “Чаа сорук” губернатор төлевилелиниң, а ол ышкаш “Ивижилерниң уруглары” төлевилелдиң киржикчилериниң 38 ажы-төлү шинчилгени эрткен, олардан карак аарыглары, йод чедишпестээн байдал, хин бөртеңнээжи, думчук, кулак аарыглары илерээн.

  Ол ышкаш турум ажылдыг албан черлеринде болгаш амыдыралдың берге байдалында турар 112 уругну хынааш, оларның 27-зинден аарыгларны илереткен, немелде шинчилгеже 9 кижини чоргускан. Азыранды болгаш харагалзал-каракталда турар 25 уругну шинчээн, 20-зинден аарыгларны тодараткан, немелде шинчилел эртер дугайында 5 бижикти тывыскан. 655 уругнуң ортузунга профилактика шинчилелин чоргускан, оларның иштинде 529 уруг аарыгзыг байдалдыг болган. 54 уругну долу шинчилел эртери-биле чоргускан.

  Уругларның ортузунда чем хайылдырар органнар аарыының бедиин шинчилел көргүскен. Дижи карарып үрелир аарыг база ооң-биле холбашканы чадавас. Эмчилерни ол ышкаш карак база бес аарыгларының улуг нептерели дүвүреткен.
  Экспедицияның ажылынга отоларинголог, эндокринолог, ортопед, невролог, гинеколог, кардиолог, хирург, уругларның диш эмчизи, уруглар психиатры, офтальмолог, уролог, УЗИ-шинчилел эмчилери киржип чорааннар.

  Школачыларның кадык чемненилгезиниң, күш-дамыр дадыгыышкынының, наркоманияның, арагалаашкынның болгаш таакпылаар чоруктуң профилактиказының, аас иштиниң арыг-шевериниң талазы-биле болгаш ээлэди үеде төл бодарадыр органнарны камнап чоруурунуң дугайында өөредиг-кичээлди ниити арыг-шеверниң эмчизи «Кадыкшылдың школазын» таварыштыр эрттирген.
  Реклама