«Кайгалдарны» туткан

  0
  0

  Россияның Тыва Республика талазы-биле иштики херектер яамызының муниципалдар аразының “Барыын-Хемчик” килдизинге дүнекиниң 5 шакта оор дугайында медээ кирген.

  Каш-ла минут соңгаар ооң малының кажаазындан хойларны машиналыг кижилер оорлап алгаш барган дугайында Аксы-Барлык суурнуң 30 харлыг херээжен чурттакчызы дыңнаткан.
  Медээни алган дораан иштики херектер килдизиниң ажылдакчылары хойларын оорлаткан хамаатының бажыңынче дүрген чорупканнар.

  Хойларын оорлаткан херээжен кижиниң кажаа-хораазын хынап көрүп, ооң тайылбырын дыңнааннар. Бажың чанында мал кажаазында дааш-шимээнден өг-бүлениң кежигүннери оттуп келгенин херээжен кижи чугаалаан. Дүрген кеттинип алгаш даштыгаар үнүп кээрге, оларның бажыңының чанындан машина шимчеп бар чораан. Бажыңның ээлэри машина российжи марканың дээрзин сактып алган. Малының кажаазын хынап көөрге, эжиин үрээш, ажыдып каан болган.

  Иштинде хойлар чүдүрүп каан «ВАЗ 2112» маркалыг машина кайы угланыышкынныг чорутканын “Барыын-Хемчик” иштики херектер килдизиниң ол дүне ажылдап турган шупту ажылдакчыларынга полицейжилер дыңнаткан. Машиналыг оорларны тудар дээш, “Перехват” план ёзугаар иштики херектер килдизиниң ажылдакчылары хөделип эгелээн.

  Ол үеде доскуулга турган орук-хайгыыл албанының экипажының кежигүннери машиналыг оорларның чоруп болур талазынче халдып үнгеннер. Шалыпкын хөделип, оорларның чаштына берип болур хире черлерни кезий халыткан түңнелинде Кызыл-Мажалык суурда шагда-ла кагдынган машина тургузар черниң бирээзиниң иштинге «ВАЗ 2112» машинаны, ооң чолаачызын болгаш кады чораан пассажирни тыпкаш, оларны ол-ла черге тудуп алганнар. Оорлар хойларны машина тургузар черниң оңгар иштинге суккаш, оларны өлүреринге белеткенип турган болган.

  Оор херек үүлгеткен кижилерни “Барыын-Хемчик” иштики херектер килдизинге эккелгеш, оларны байысааарга, хойлар оорлаанынга буруузун минингеннер. 1999 чылда төрүттүнген эр кижилерниң кайызы-даа ооң мурнунда кем-херек үүлгеткеш, кеземче херээ эрттирип чорааны база билдинген. Оларга хамаарыштыр истелге херээн оттурган.
  Аксы-Барлык суурнуң херээжен чурттакчызынга ооң хойларын полицейжилер эгидип берген. Оларга өөрүп четтиргенин хойларның ээзи сагыш-сеткилиниң ханызындан илереткен.

  Реклама