Кайгамчыктыг хөгжүмчү башкы

  0
  1

  Билиглер бедидериниң “Мөөрейлерге киржиринге белеткел (фортепиано)» деп курстар февраль 18-21 хүннерде республиканың уругларның уран чүүл школазынга эрткен. Ол дээрге чүгле билиглер бедидер өөредилге эвес, кайгамчыктыг хөгжүмчү-биле кады ажылдажылганың өөрүшкүзү болган.

  Абакан хоорайның А. А. Кенель аттыг уругларның уран чүүл школазының хөгжүм башкызы Елена Нестерова Тывага чаңгыс катап эвес кээп чораан. Эрткен 2019-2020 өөредилге чылында концертмейстерлерниң бирги республика мөөрейиниң жюри даргазынга чаладып келгеш,Тываның уругларның уран чүүл школаларының элээн хөй башкылары-биле таныжып алган. Оларның чамдыызы-биле чоок найыралдажып, катап ужуражырын, арга-дуржулга солчурун дугурушкан.
  Республиканың уран чүүл школаларының башкыларынга болгаш өөреникчилеринге мастер-класс кичээлдерин Елена Константиновна күскү дыштанылга хүннеринде эрттирерин планнаан турган.
  Коронавирус аарыгның хамчыының уржуундан мастер-класс кичээлдерин соңгаарладыр ужурга таварышкан.

  Февраля 18-21-де Елена Нестерованың эрттирген кичээлдеринге Чадаананың, Туранның, Самагалдайның, Кунгуртугнуң дээш өске-даа уран чүүл школаларындан, Кызылдың Алексей Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжиниң чанында тускай хөгжүм школазындан пианист башкылар чыглып келген.

  Мастер-класс кичээлдери Тываның уран чүүл школаларының өөреникчилеринге болгаш башкыларынга кончуг өөрүнчүг болуушкундан эгелээн. Хакасияның Соркс хоорайга эрткен фортепианога ойнаарының «Дебют» мөөрейге бистиң республикадан лауреаттар болгаш дипломантылар болган хөгжүмчүлерге шаңналдарны ол конкурстуң жюризиниң удуртукчузу турган Елена Константиновна тывыскаш, моон соңгаар-даа чедиишкиннерни күзээн.

  Республиканың уругларның чүүл школаларының 1-3 класстарның өөреникчилери пианинога хөгжүм чогаалдары күүседиринге мергежилин көргүскеннер. Оларның сүрээдеп турарын Елена Нестерова билгеш, эптиг-ээлдек чугаазы болгаш аажы-чаңы-биле часкарып, бичии хөгжүмчүлерниң күүселдезин кичээнгейлиг дыңнап, оларга болгаш башкыларынга арга-сүмезин берген.

  Мастер-класс кичээлдеринге бичии хөгжүмчүлерниң ада-иелери база олурушканнар. Оларның уруглары хөгжүмге ылап-ла хандыкшызын дээр болза, пианино садып бээри албан дээрзин ада-иелер билгеннер.
  Елена Нестерова хөй чылдар дургузунда концертмейстерлеп ажылдап чораан кайгамчыктыг салым-чаяанныг хөгжүмчү. Сөөлгү чылдарда бичии уругларны фортепианога ойнаарынга өөредип турар.

   

  Реклама