Кандыг-даа айтырыг харыылыг

  0
  0
  Кандыг-даа айтырыг харыылыг

  “Боду бодун ажыл-биле хаара туткан хамааты кижи деткимчениң кандыг хевиринге кордап болурул?” деп, айтырыгны болганчок-ла улус-чон айтырар.

  ТР-ниң Экономика яамызы аңаа мындыг харыыны берип турар:

  1. Тываның Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузунда боду бодун ажыл-биле хаара туткан хамаатыларга бичежек хемчээлдиг чээли хевирлиг 500 муң рубль чедир саң-хөө деткимчезин бараалгадып турар. Ол ышкаш боду бодун ажыл-биле хаара туткан хамаатыларга сүмелер, семинарлар, тренингилер хевирлиг саң-хөө дузазы эвес хемчеглерни көргүзүп турар.

  2. 2020 чылдың июль 1-ден эгелеп, Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук Корпорациязының МПС Банк боду бодун ажыл-биле хаара туткан хамаатыларга чээлилээшкинни ажыткан эң баштайгы россий банк болуп турар. Ол боду бодун ажыл-биле хаара тутканнарны сайгарлыкчы ажыл-чорудулганы организастаарының тускай хевири кылдыр көрүп турар.

  МПС Банкыдан чээли алыр дизе, хөй документ-саавыр-даа негеп турбас. Онлайн хевирниң чагыын база банкының ырактан чээли-биле акшаландырар системазын таварыштар (smbfin.ru) анкетаны, “Мээң үндүрүүм” («Мой налог») сервистен бүрүткеткениниң болгаш орулгаларының дугайында шынзылганы долдурар. Чээли алыр санны кандыг-даа банкыга ажыдып ап болур.

  Ол ышкаш МПС Банкыда хууда сайгарлыкчылар болбайн турар база “Профессионал орулгага үндүрүг” деп тускайжыттынган үндүрүг чурумун ажыглап турар хууда кижилерге алган чээлилерин соккулаштырар программа база бар.

  Хууда кижилерге сайгарлыкчы чорукту хөгжүдеринге берген чээлилерниң талазы-биле эде акшаландырыышкынны (рефинансирование) берип турар. Чээлиниң эң улуг хемчээли ону соккулаштырар дээш ап турар түңден, ынчалза-даа 1 сая рубльден ашпас болур ужурлуг.

  Боду бодун ажыл-биле хаара туткан эрге-байдалга чап-чаа бүрүткеттирген хамаатылар база эде акшаландырыышкынны ап болурлар. Чылда ставказы 7, 75 хуу деңнелге бүрүткеттинген, хуусаазы – 3 чыл. Чээлилээшкин программазының иштинге берип турар чээлилерге долаа көрдүнмээн.

  Реклама