Кара-Хөл суурга харылзааны хандырар

  0
  5

  Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызының коллективи Бай-Тайга кожуунче үнүүшкүннү кылып, аңаа кожууннуң чагырга даргазы Чимисмаа Кашпык-оол болгаш чурагайлыг технологияларның ажыглалы дээш харыысалгалыг ажылдакчылар-биле Кара-Хөл суурга харылзааны хандырарының дугайында чугааны кылган. Ол ышкаш яамының төлээлери тус чеде солуннуң редакторунга кожууннуң информация курлавырының хөгжүлдезиниң дугайында семинарны эрттирген.

  Кара-Хөл – Күжүгет Шойгунуң төрүттүнген чурту, тыва чоннуң күш алыр чери. Бо хүннерге чедир Кара-Хөл харылзааның оптиктиг удазын шугумун шөйбээн үш улуг суурнуң бирээзи. Бо ышкаш ырак-узак болгаш чедери берге черже оптиктиг удазын харылзаазын шөери кезээде бергедээшкиннер-биле холбашкан болур. Ындыг болганда ону көдээ черлерниң хөгжүлдезиниң ниити төлевилелдери-биле катай көөрү чугула.

  Информатизация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызы Мерген Чооду Чимисмаа Кашпык-оол-биле кады биче сурларның комплекстиг хөгжүлдезиниң программазынга Кара-Хөл суму чагыргазының киржилгезиниң эргежок чугулазын сайгарып чугаалашкан. Школаның, эмнелге албан черлериниң болгаш өске-даа социал черлерниң комплекстиг айтырыгларын чаңгыс аай шиитпирлевес болза, харылзаа шугумун тудары бодунмас деп олар айытканнар.

  Электроннуг чазактың чаа кииртинген хевирлериниң дугайында коллегаларны медээлээриниң иштинге яамының ажылдакчылары Күрүнениң ачы-дуза порталының баазазынга тургустунган Удур-дедир харылзаа үндезининиң дугайында чугаалап бергеннер.

  Кара-Хөл суурда оптиктиг удазын шугуму чок-даа болза, Бай-Тайганың өске арткан сумуларында харылзааның бүгү ачы-дузазы бар. Чургайлыг делегейже хүннүң-не кирип болур аргалыы тус чеде солуннуң редакторун алаңзыдып турар. Чургайлыг делгемге кижи бүрүзү дораан-на ижиге бербес-ле болгай, ынчангаш ооң бергедежип турары чөп. Яамының ажылдакчылары маңаа хамаарыштыр ажыктыг, солун чүүлдерни чугаалап бергеннер.

  Ажылдың түнелдери-биле үре-түңнелдиг ажылчын хүн дээш кайы-даа таланың төлээлери бот-боттарынга четтиргенин илереткеннер.
  Дараазындагы “субботаның үнүүшкүнүн” яамы Каа-Хем кожуунче планнап турар.

  Реклама