Кара-кыс Аракчаа – регионнуң кижизи

  0
  0

  Тывага болгаш оон дашкаар ат-сураа эки билдингир эртемден, төрээн чериниң аржаан сугларының, хөлдериниң эм-дом шынарының шинчилекчизи, хөй-ниити ажылдакчы Кара-кыс Аракчаага “Регионнуң кижизи – 2020” атты тывысканы-биле холбаштыр республиканың чурттакчы чону, эш-өөрү болгаш кады ажылдап турар коллегалары байыр чедирип, эртем-шинчилел ажылдарынга чедиишкиннерни, ал-бодунга быжыг кадыкшылды болгаш аас-кежикти күзеп турар.

  Россияның эртемнер академиязының Сибирь салбырының Тыва комплекстиг килдизиниң чанынга Аржааннар шинчилелиниң лабораториязын тургузарынга киржип, ооң удуртукчузунга химия эртемнериниң кандидады Кара-кыс Аракчаа томуйлаткан. Томск, Иркутск дээш өске-даа хоорайларда эртем-шинчилел төптериниң ажылдакчылары-биле кады Тываның аржааннарының болгаш хөлдериниң эм-дом шынарларын тодарадыр талазы-биле улуг хемчээлдиг медицина-биологтуг шинчилел ажылдарын 2011 чылдан бээр Кара-кыс Доңгаковна чорудуп келген.

  Ол шинчилел ажылдарының көрзүзүглерин Россия болгаш делегей чергелиг эртем конференцияларынга каш удаа сайгарып чугаалажып турган. Кылып чоруткан шинчилел ажылдарынга үндезилээш, Кара-Кыс Донгаковна шинчилел эртемнерниң «Аржаанология» угланыышкынын ажылдап кылган. “Чойган аржаан – Тываның эм-дом шынарлыг эртинези” деп монографиязы дээш Тываның Баштыңының шаңналын эртемденге тывыскан.

  Томск хоорайда Курортологияның болгаш физиотерапияның эртем-шинчилел институду-биле кады Кара-кыс Аракчааның удуртуп турары Тываның медицина болгаш социал айтырыглар институдунуң эртем ажылдакчылары Тываның аржааннарынга болгаш хөлдеринге эмнелгениң медицина-клиниктиг айтырыгларын шинчилеп турар.

  Химия эртемнериниң кандидады Кара-кыс Аракчааның киржилгези-биле Тываның аржааннарын болгаш хөлдерин чоннуң кадыкшылын экижидеринге ажыглаарының концепциязын ажылдап кылган.

  Кара-кыс Доңгаковнаның удуртуп турары Тываның медицина болгаш социал айтырыглар институду коронавирус аарыгның республикада канчаар эртип турарының, тус черниң чурттакчыларының кадыкшылынга салдарының шинчилел ажылдарын амгы үеде чорудуп турар.

  Реклама