Каракка көскү, холга туттунгур биче тиилелгелер

  0
  0

  2021 чылды Чоннуң бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаанын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чазааның ээлчеглиг аппарат хуралынга база катап сагындырып, чурттакчы чоннуң Тываның хөгжүлдезинге ужур-дузалыг эгелээшкиннерин деткиири эрге-чагырганың чаа чылда ажыл-чорудулгазында база бир кол угланыышкын болур ужурлуг деп айыткан.

  Эрткен чылын чедиишкинниг боттандырып чоруткан “Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилели ышкаш каракка көскү, холга туттунгур биче тиилелгелер-биле 2021 чыл демдеглеттинген болур ужурлуг деп Шолбан Кара-оол чугаалаан. Ол биче тиилелгелерге тус черниң чурттакчы чону чоргаарланып болур, амыдырал-чуртталгада, ажыл-агыйда эки талаже өскерлиишкиннерни көргүзүп турар чедиишкиннер болур ужурлуг деп республиканың удуртукчузу демдеглээн.

  Чөөн-Хемчик кожуунга 2021 чылда биче тиилелгелерниң таваан салыр талазы-биле ажыл эрткен чылын-на эгелээн деп болур. Ниитизи-биле 17 социал объектилерни бо чылын тудуп доозуп, ажыглалга киирерин планнаан. Федералдыг «Кадыкшылга» национал төлевилел шугуму-биле Хөндергей биле Чыргакы сумуларга фельдшер-акушер пунктуларын, Чыраа-Бажы сумузунга эмнелге амбулаториязын тудар. Бо эмнелге албан черлерин ажыглалга киирерге, сумуларның чурттакчы чонунуң медицина хандырылгазы оранчок экижиири чугаажок.

  Ада-иезиниң хайгааралы чок арткан болгаш өскүс уругларга чуртталга бажыңы тударынга черни Хайыракан суурда болгаш Чадаана хоорайда тускайлааш, Тываның тудуг яамызының шугуму-биле тудуг ажылдарын эрткен чылда-ла эгелээн, бо чылын тудугну дооскаш, ажыглалга киирер.

  ТР-ниң Спорт яамызының шугуму-биле 2020 чылда «Эзирлерниң уязы» деп бичежек хүреш залын Хайыраканга суурга тудуп дооскан, амгы үеде ында хүрешке хандыкшылдыг аныяктар боттарының арга-мергежилин бедидип, бичии оолдарны спорттуң бо делгереңгей хевиринге хаара тудуп турар. 2021 чылда Шемиге «Эзирлерниң уязы» тус черниң чурттакчы чонунуң деми-биле тудар.

  Чадаана хоорайга 60 олуттуг уруглар садын ажыглалга киирер. Баян-Тала, Шеми, Хайыракан, Чыргакы сумуларга бичии уруглар ойнаар тускай дериг-херекселдиг шөлдерни, бут бөмбүү, волейбол, баскетболдуң кылымал чадыглыг шөлдерин кылыр.

  Хуу сайгарлыкчы Дайза Моңгуштуң ажыл-агыйының баазазынга мал семиртип, азыраар шөлдү бо чылын ажыглалга киирер. Шеми сумуга алгы-кеъш эттеп, идик-хеп даараар биче бүдүрүлгени ажыдар дээш өске-даа ажылдарны Чөөн-Хемчик кожуунга 2021 чылда чорудар.

  Биче тиилелгелерден улуг тиилелгелер тургустунар дээрзин чедиишкинниг боттанып турар “Кыштаг” (“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг”), “Чаа сорук”, “Эзирлерниң уязы” дээш өске-даа губернатор төлевилелдери бадыткаан.

   

   

  Реклама