Каразыттырганның буруузун бадыткаан

  0
  4

  Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурга ийи кижиниң амы-тынын үскенинге каразыттырып турган хамаатының үүлгеткен кем-херээниң истелгезин Россияның Истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчылары дооскаш, ийи кижини өлүргенинге ону албан ёзузу-биле буруудаткан.

  2021 чылдың февраль 25-тиң хүнүнде дүнекиниң 11 шак үезинде Кызыл кожууннуң иштики херектер килдизиниң дежурный кезээнче Каа-Хем суурнуң Анатолий Ломаев аттыг кудумчузунда хууда чер бажыңда эр-херээжен ийи кижи өлүрткен дугайында медээ кирген.

  Полиция ажылдакчылары медээде айыткан адрес ёзугаар ол бажыңга кончуг дүрген чеде бээрге, эр база херээжен кижилер өлүрткен болган. Өлүрүүшкүн болган бажыңга баштайгы истелге ажылдарын кылып чоруткаш, полицейжилер өлүрүүшкүн дугайында медээлээн кижини аар кем-херек үүлгеткенинге каразып, ону тудуп хоругдаан.

  Россия Федерациязының Кеземче кодекизиниң 105 чүүлүнүң 2-ги кезээниң “в” пунктузунга дүүштүр ийи кижини өлүргенинге хамаарыштыр истелге херээн Россияның Истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчылары оттурган.

  Билдилиг истелге ажылдарының түңнелинде 2021 чылдың февраль 25-тиң хүнүнде дүне Каа-Хем суурнуң Анатолий Ломаев аттыг кудумчузунда хууда чер бажыңда эр-херээжен ийи кижи өлүргенинге каразыттырып турган кижиниң буруузун илередип бадыткаан.

  Каа-Хем суурнуң Анатолий Ломаев аттыг кудумчузунда хууда чер бажыңның ээзи херээжен кижи болгаш ооң чарлы берген ашааның 26 харлыг төрели аныяк оол, ол үеде херээжен кижиниң кады чурттап турганы эр кижи үжелээ арагалап турганнар.

  Херээжен кижи, ооң кады чурттап турганы 50 харлыг эр кижи олар-биле 26 харлыг аныяк оолдуң аразынга алгыш-кырыш үнгеш, чогуш-содааже шилчээн. Чогуш үезинде аныяк оол херээжен кижиниң бажынче маска-биле каш катап каккан. Херээжен кижини өлүрүп каанын чажырары-биле херечи болур 50 харлыг кижини база аныяк оол соп өлүрген. Ооң соонда үүлгеткени өлүмнүг херээн бузурары-биле полицияже медээлеп, өлүрүүшкүн соонда бажыңга келген деп иштики херектер ажылдакчыларынга мегелеп өчээн.

  Россияның Истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчыларының кылып чоруткан истелгезиниң барымдаалары-биле каразыттырып турган аныяк эр кижи өлүрүкчү херекти үүлгеткен деп бадыткалдарны улам быжыглаар талазы-биле ажылдар амгы үеде чоруп турар.

  Реклама