«Карман хемчээлдиг» дептержигеш

  0
  8
  «Карман хемчээлдиг» дептержигеш

  Шериг албан хүлээлгезиниң негелделериниң дугайында дептержигеш белеткеп турар.

  Россияның Чепсектиг күштериниң одуруунга шериг албан хүлээлгезин эрттирер аныяк оолдарга аңгы тайылбыр-дептержигеш кылыр чагыгны Тываның Шериг комиссариады киирген. Амгы үеде Тываның гуманитарлыг болгаш тускай эртемнер шинчилээр институдунуң эртемденнери ону белеткеп турар.

  «Шериг хүлээлгелериниң болгаш шериг албанының дугайында» Федералдыг хоойлуда кол-кол дүрүмнерни, статьяларны, «Россия Федерациязының хамаатыларының шериг албанынга белеткээриниң дугайында дүрүмнү «карман хемчээлдиг» дептержигеш кылдыр парлап үндүрер.

  Шериг кижиниң эргелери болгаш хүлээлгелери, мөзү-бүдүжү, аажы-чаңы, сагыш-сеткили шериг мергежилиниң шынарлыг болурунга хамаарышкан негелделерни, Россияның шериглериниң ада-чуртчу чаңчылдарын, шериг корум-чурумүнүң дүрүмнериниң ужур-утказын, ону шыңгыы күүседириниң чугула болурун шуптузун тайылбырлап бижээн.

  Саха-Якут, Башкир республикаларның арга-дуржулгазын өөренип көргеш, бо дептерни орус болгаш тыва дыл кырынга парлап үндүрер. Ону шеригже келдирткен оолдарга тыпсыр, республиканың өөредилге албан черлеринге школачы оолдарны шериг албанынга белеткээр сорулга-биле таныштырарынга база ажыглап болур.

  #Тываныңшеригкомиссариады #ТГШИ #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама