Кедилиг кадрларны дилеп тывар болгаш депшидер

  0
  5
  Кедилиг кадрларны дилеп тывар болгаш депшидер

  Тыва Республиканың Дээди Хуралында эрге-чагырганың федералдыг, республиканың тус чер бот-башкарылгазының органнары-биле, хамааты ниитилелдиң институттары болгаш информация политика талазы-биле комитеттиң даргазы Артур Монгал Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң кадрлар политиказының дугайында мынчаар чугааалап турар.

  – Аңгы-аңгы адырларга аныяк кедилиг кадрларны дилеп тывары болгаш депшидери республиканың күрүне болгаш муниципалитет эрге-чагыргазының ажылының кол угланыышкыннарының бирээзи болур ужурлуг.

  Бодунуң арынынга Чазак Даргазы Шолбан Кара-оолдуң бижээни дег, аныяк эргелеп-башкарыкчыларның деткимчези база депшидилгези “меңээ кол сорулгаларның бирээзи болуп чоруур”.

  Бөгүн регионнуң удуртукчузунуң ачызында, эргелеп-башкарылгада өөренир, өскерлир болгаш сайзыраар күзелдиг аныяк салгал кээп турар. 21 чүс чылдың специалистери чаа идеяларны киирип, оларның шиитпирлээшкининге өске көрүштү, технологияларны саналдап турарлар. Күүсекчи эрге-чагырга органнарында, муниципалитеттерде өзүп-депшииринге, билиглерин бедидеринге, ажылын сайзыраңгайжыдарынга туралыг аныяк кижилер бар.

  Республиканың кадрлар политиказының үндезини кедилиг кадрларның – күрүнениң болгаш муниципалдыг эрге-чагырга органнарында албан-хаакчыттарның доктаамал профессионал өзүлдезинге арга-шинекти хандырары болур деп демдеглээн. Бо айтырыгга Тываның Баштыңын бүрүнү-биле деткип турар мен – деп, Артур Монгал айыткан.

  Реклама