КЭФ-2021: Тыва – Россияның хаалгазы

  0
  3
  КЭФ-2021: Тыва – Россияның хаалгазы
  Красноярскиниң экономиктиг шуулганының 2018 чылдың апрель12-14 хүннерде эрттирген чыыжы Россия Федерациязының Сибирь Федералдыг округта 3 регону, күчүлүг Улуг-Хем оларны каттыштырып агып чыдар Тыва, Хакасия болгаш Красноярск крайның социал-экономиктиг хөгжүлдезинге улуг ужур-дузалыг болган. Чогум-на ол чыышка “Енисей Сибири” деп мегатөлевилелди боттандырып чорударын чарлаан.

  Кончуг улуг хемчээлдиг “Енисей Сибири” төлевилелче Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдези-биле холбаалыг төлевилелдер база кирген. Ол дээрге Курагино биле Кызыл аразынга демир-орукту тудары, Элегестиң, Межегейниң хөмүр-даш шыгжамыры дээш Тываның бойдузунуң курлавырларын шиңгээдип алыры, республикага чер болгаш мал ажылын сайзырадыры дээш өске-даа төлевилелдер.

  “Енисей Сибири” төлевилелди боттандырып турар үеде Курагино – Кызыл орукту улаштыр тудуп, Моол таварты Кыдатче киирип, Оожум океан чоогунда девискээрде Азия чурттары-биле экономиктиг кады ажылдажылга оруун ажыдарын Тыва Республиканың удуртулгазы сүмелеп турган.

  Республиканы Россияның өске регионнары-биле харылзаштырып турар Р-257 орукту барыын талаже угландырып, Моол болгаш Кыдаттың оруктары-биле тудуштуруп, Тываны таварты чурттар аразы чергелиг, амгы үениң негелделеринге дүгжүр алгыг-делгем автомобиль оруун тудар талазы-биле баштайгы ажылдарны бистиң республикада кылган.

  Экономиктиг шуулганның бо хүннерде эрттип турар чыыжынга Тываны таварты Моол, Кыдатче оруктарны тударының айтырыын кончуг шыңгыы чугаалажып турар. Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Олег Бады “Енисей Сибирин” хөгжүдериниң корпорациязы” коммерциялыг эвес автономнуг организацияның төлээлери-биле ужуражып, Тываның мооң соңгаар хөгжүлдезинге кончуг улуг ужур-дузалыг орук төлевилелдерин боттандырып чорударының дугайында чугаалашкан.

  Бир эвес бистиң республиканы таварты оруктарны тудуптар болза, Сибирьден Моол биле Кыдатче кыска болгаш экономиктиг харылзааларга орулгалыг орук ажыттынар, а Оожум океан чоогунда девискээрде Азия чурттарынче Россияның хаалгазы Тыва апаар.
  Реклама