КЭФ-2021: Тываның оруктары

  0
  9

  2018 чылдың апрельде Красноярскиниң экономиктиг шуулганынга Тыва, Хакасия болгаш Красноярск крайның социал-экономиктиг хөгжүлдезинге улуг ужур-дузалыг “Енисей Сибири” төлевилелди боттандырып чорударын чарлааны Тыва Республиканың сайзыралынга дыка салдарлыг болганын амыдырал, ажыл-иш көргүскен.

  Тываны Россияның өске регионнары-биле харылзаштырган Р-257 орукту Моол талазынче угландырып, ону амгы үениң негелделеринге дүгжүр алгыг-делгем автомобиль оруу кылдыр тудар талазы-биле баштайгы ажылдарны бистиң республикада чедиишкинниг чорудуп турарын “Енисей Сибири” төлевилелдиң киржикчилери инвесторлар эскерип каан.

  Р-257 оруктуң кыдыынга тудар 14 объекти Россияның автомобиль оруктарының агентилелиниң чиңгине схемазынче киирген. Ынчангаш инвесторлар Тываның оруктарын кыдыын дургаар чонга ачы-дуза чедирилгезин организастаары кедилиг деп санай бергеннер.

  «Красноярскнефтепродукт» акционерлиг ниитилел Р-257 оруктуң кыдыын дургаар ачы-дуза чедирилгезин тургузарынга акша-хөреңгини киирип болур. Бо акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директору Борис Золотарев Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Олег Бады-биле ужуражылга үезинде бо угланыышкынга ажылдаар планнар «Красноярскнефтепродукт» ниитилелде барын дыңнаткан. Моол биле Кыдатче угланыышкынныг орукка автомашиналарга кудар кывар-чаар материалдар станциялар четкизин тудар. Ол станцияларга кывар-чаар материалдар курлавырының улуг складын тударынга беленин Борис Золотарев дыңнаткан.

  Реклама