Кичээндириг болбайн турар

  0
  2
  Кызыл хоорайның чоогунда солагай талакы дачаларның Геологическая кудумчузунда бажыңга чурттап турган ие арагалаан уржуунда ооң бичии чаш төлү бо кыжын даштыгаа доңуп чок болганы бүгү Тываны дүвүреткен. Ол коргунчуг болуушкун арагалаар чорукка алзып чоруур аваларның оваарттынарынга чылдагаан болбаанының чижектери тыва ниитилелде көскү.

  Уруг-дарыглыг ие кижи каш хонук арагалааш туруп берген, ооң ажы-төлү айыылдыг байдалга таварышкан дугайында медээ Кызыл хоорайның иштики херектер эргелелинче кирген.

  Назы четпээн ажы-төл херектериниң талазы-биле инспекторлар медээде айыттынган адресте чурттап турар өг-бүлени барып хынап көөрге, дөрт ажы-төлдүг 30 харлыг аныяк ие эр кижи-биле арагалап турар болган. Оң талакы дачаларда ооң хөлезилеп чурттап турары бажың чылыдыр одаттынмаан, 4 харлыг уруу, 6 болгаш 8 харлыг оолдары, оларның чаш дуңмазы доңуп, аштап турары база илереттинген. Арагачы иениң 9 айлыг бичии ынай уруунда соокка доңгаш, аараанының демдектери бар боорга, чаш төлдү эмнелгеже инспекторлар чоруткан. Бичии чаш төлдү эмчилер шинчилээш, ооң аштааш, арып баксыраанын тодараткан.

  Хөй ажы-төлдүг ие уруг-дарыы-биле Тожу кожуунга чурттап турганы, 2019 чылда Кызыл хоорайже көжүп келгеш, оң талакы дачаларга чурттай бергени хыналда үезинде билдинген. Үш-дөрт ажы-төлдүг ие арагалааш туруп бээрге, ооң уруг-дарыын кээргээн кожалары полицияга дыңнаткан болган.

  Аныяк иениң уруу биле оолдарын Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төвүнде тургускан. 9 айлыг чаш төлдүң кадыкшының байдалын эмнелгеде хайгаарап турар.

  Ажы-төлүн азыраар болгаш кижизидер талазы-биле ие хүлээлгезин күүсетпейн турган аваның ие эргезин кызыгаарлаар айтырыгны назы четпээн ажы-төл болгаш оларның эрге-ажыктарын камгалаар комиссия шиитпирлеп турар.

  Ада-иезиниң буруузу-биле ажы-төл айыылдыг социал байдалга таварышкан болза, ооң дугайында полицияга дүрген дыңнадырынче иштики херектер органнары хамаатыларны кыйгырып турар.
  Реклама