Киржикчилер шилиттинген

  0
  0

  Мөңгүн-Тайга кожууннуң экономиказының кол үндезини – мал ажыл-агыйы. Ынчангаш “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелче улуг кичээнгейни салып, ону чедиишкинниг боттандырып келген. Губернатор төлевилелинге ниитизи-биле 15 аныяк өг-бүлелер киришкен. Амгы үеде оларның коданнарында 30 муң ажыг шээр малды азырап ажаап, баш санын көвүдедир өстүрүп турар.

  Губернатор төлевилелин “Кыштаг” деп эде адап, негелделерин алгыдып, аңаа киржир кижилерниң назынын 55 харга чедир улгаттырган соонда, Мөңгүн-Тайга кожуунда төлевилелге киржир күзелдиглерниң саны көвүдээн.

  Каргы биле Мөген-Бүрен суму чагыргалары төлевилелдиң 2021 чылда киржикчилерин шилиириниң талазы-биле тус черниң чурттакчы чонунуң хуралдарын эрттирген. Бо чылын 8 өг-бүле губернатор төлевилелинге киржир чагыгны киирген. Оларның аразындан киржикчилерни шилип алыры белен эвес болган.

  Чурттакчы чоннуң хуралынга шыңгыы шилилгениң түңнелинде “Кыштаг” төлевилелинге бо чылын Каргы сумудан Дорун-оол Хертектиң, Мөген-Бүрен сумудан Оттук Иргиттиң өг-бүлелери киржир болган.

  Оларның “Кыштаг” губернатор төлевилелге киржирин быжыглаар документилерни тургузар талазы-биле ажылды Каргы биле Мөген-Бүрен суму чагыргаларының, Мөңгүн-Тайга кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң специалистери эгелээн.

  #Губернатортөлевилели #Кыштаг #Мөңгүн_тайгакожуун #Каргы #Мөген_бүрен #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама