Кижи мойнунга өре чыдывас

  0
  2
  Өре-ширениң, кадагааты чурттарже үнер эргени кызыгаарлаанының болгаш күүселде херээниң канчаар боттанып турарының дугайында ам күрүне ачы-дузазының порталындан билип ап болур.

  Суд приставтарының федералдыг албанының чаа онлайн сервизиниң дугайында РФ-тиң Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг харылзаалар яамызы дыңнадып турар.

  Суд приставтарының федералдыг албанының сан-медээзи-биле алырга, 3,5 сая ажыг өрелиг кижилерниң кадагааты чурттарже үнер эргезин кызыгаарлаан, транспорт хөлгезинге хамаарыштыр бүрүткел хөделиишкиннерин шеглеткениниң дугайында 7 сая ажыг доктаалдарны тывыскан. Ындыг болганда, хамааты бүрүзү аңаа хамаарыштыр онааган кызыгаарлашкыннарның дугайында билген турар ужурлуг.

  Айтырыгны чоргузарда, күүселде херээниң дугаарын айтып каарга-ла четчир. Аңаа харыыда өрениң тыптып келген чылдагаанын база тыртар түңнү, күүселде херээнге хамаарыштыр суд приставтарының хөделиишкиннерин айтып каан турар ужурлуг.

  “Хүннүң-не күрүне ачы-дузазының порталында Суд приставтарының федералдыг албанының чаа сервизинче 25 муң хире хамаатылар кирип турар, ындыг чүүл ооң херектиин херечилеп турар. Үш секунда иштинде айтырыгларның 90 хире хуузунга харыыны берип четтигип турар сервистиң хөйге чедингир болганы дээш онза өөрүп четтириишкинни Суд приставтарының федералдыг албанынга илергейлеп тур мен» – деп, Чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг харылзаалар яамызының оралакчы сайыды Дмитрий Огуряев демдеглеп турар.

  Реклама