Класстан дашкаар ажылдың хевири

  0
  0

  Арга-арыг ажыл-агыйының федералдыг агентилели өзүп олурар салгалдың экологтуг кижизидилгезинче улуг кичээнгейни уландырып турар. Шак ынчалдыр, хамаатыларның экологтуг өөредилгезиниң системазын хөгжүдер, экологтуг культурага кижизидер сорулга-биле Россияның Арга-арыг ажыл-агыйы школачы арга-арыг ажыл-агыйларының ажыл-чорудулгазынга деткимчени көргүзүп турар.

  2020 чылда школачы арга-арыг ажыл-агыйларының кежигүннери регионалдыг планнарга дүүштүр бүгү-россия болгаш регионалдыг хемчеглерге киржип, Россияның арга-арыг ажыл-агыйынга улуг үлүг-хуузун киириштиргеннер: 1257,1 га черге арга-арыг культураларын, 223 998 кезек ыяштарны база чадаң-ыяштарны тарааннар, 1037 экологтуг кокпаны чаагайжыдып, эртем-шинчилел ажылының талазы-биле 1157 ажылды кылганнар, арга-арыг байлаан камгалаарынче, арга-арыгга хумагалалдыг хамаарылгаже угланган 12795 агитастыг хемчегни чоруткан, 50 000 хире хуудустарны ажылдап кылгаш, тараткан.

  Школачы арга-арыг агый-агыйлары дээрге, үндезин ниити болгаш ортумак өөредилге черлериниң өөреникчилериниң эки тура каттыжыышкыннары болур. Ук хемчег класстан дашкаар ажылдың хевиринге хамааржыр.

  #Арга_арыгажыл_агыйы #Экология #Өөредилге #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама