Кочетов суур юбилейлиг чылда

  0
  5
  Көктүг-шыктыг одарларлыг, кур кара хөрзүннүг, мал-маган азырап, тараа тарып өстүреринге таарымчалыг Таңды-Уула сынның эдээнде Суг-Бажы деп черге 1909 чылда орус көшкүн тараачын Ивойло Атаманов бажыңны тудуп, соонда барып ооң ады-биле адаттына бээр Атамановка суурну үндезилээн.

  Алызы барып ол суур Таңды Тывазының төөгүзүнге онзагай черни ээлей бээрин ооң чурттакчылары орус тараачыннар, оларның-биле кожа-хелбээ чурттап чораан тыва араттар ынчан кайын билир ийик.

  Бо суур чурттуг Сергей Кочетов хаанныг Россия биле Германияның аразында империалистиг дайындан чонну хаанныг эрге-чагыргадан хостаар революсчу сеткил-хөөннүг чанып келгеш, совет эрге-чагырганы ынчангы Урянхай крайга тургузар демиселди Оюн кожуунга баштай бээр. Кочетовтуң идепкейлиг киржилгези-биле тургустунган совет эрге-чагырганың салдары-биле тыва күрүне үндезилеттинер.

  1921 чылдың август 13-16 хүннерде Атамановка (амгы Кочетов) суурга бүгү Тываның чурттакчы чоннарының төлээлери чыглып, Тыва Арат Республиканың тургустунганын чарлаан.

  Тыва Арат Республиканың 100 чылында Кочетов суурну чаарттырының төлевилели бар. Юбилейлиг чылда суурнуң Ленин аттыг төп кудумчузун болгаш сесерликти чаагайжыды тудар. ТАР-ның 100 чылынга тураскааткан өг хевирлиг тураскаалды, Кочетов суурнуң төөгүзүнге ат-алдарлыг ажыл-херээн арттырган кижилерге Хүндүлел самбыраны, мөргүл хүртүзүн, буга-шыдыраа шөлүн сесерликке тудар.

  Төп сесерликке суурнуң чону дыштанырынга, аңаа янзы-бүрү хемчеглер эрттиреринге таарымчалыг байдалды тургузар. Ооң девискээрин кылымал даштар-биле шывар болгаш ногаанчыдар, демир херимни долгандыр тургузар.

  Тыва Арат Республиканы тургузарынга салдарлыг болган Кочетов (Атамановка) суурну чаарттыр төлевилелди “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның башкарып турары “Хоорай хүрээлелиниң таарымчалыг хевирлээшкини” национал төлевилелдиң акша-хөреңгизи-биле боттандырар.
  Реклама