Коммунал шугумун чаартыр

  0
  6

  Республиканың хоорай, суурларының коммунал четкилериниң шугумунуң кол нуруузун совет үеде шөйүп туткан. Чаа Россия чылдарында ооң септелгезин үзүктеп чорудуп келген. Ынчангаш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың коммунал тургузуун чаартыры эргежок чугула деп санап турар.

  Эрткен чылда хүлээп алган программа ёзугаар коммунал четкилерин чаартырынга 1,2 миллиард рубльди республика бюджединден тускайлааан. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезининиң амы-хууда программазының акша-хөреңгизинден 700 сая рубльди немей үндүрген.

  – Коммунал ажыл-агыйының тургузуун үндезини-биле чаартыры чоокку үш чылдарда бистиң кол сорулгаларывыстың бирээзи. Ооң күүсеттинери чуртталга-коммунал системазында ажылдап турар кижи бүрүзүнден хамааржыр.

  Сантехниктен инженерге чедир бодунуң бедик мергежилдиин болгаш ханы билиглиин көргүзер ужурлуг. Ажылынга бердинген, алдын холдуг шевер кижилер бо шагда ховартаан деп билир мен. Оларны боттарывыс өөредир, белеткээр ужурлуг бис. Ооң аңгыда чуртталга-коммунал ажыл-агыйының ажылдакчыларының аразынга мергежилдер аайы-биле мөөрейлерни организастап эрттирери оларның арга-мергежилин сайзырадыр болгаш ажыл-ишчи ат-алдарын бедидер деп бодаар мен. Чижээлээрге, сантехниктер аразынга мергежилдер аайы-биле мөөрейлерни эрттирери, оларны ылап-ла алдын холдарлыг кижилер кылдыр көргүзери бо мергежилге аныяктарны хаара тударынга кончуг салдарлыг болур дээрзинге бүзүрелдиг мен.

  Боттарының мергежилин эки билир, ажылын бедик шынарлыг кылып каар сантехниктер инженер азы дарга кижиден хөй акшаны ажылдап турарын чамдык кижилер билбес. А сантехниктерниң ажылы кижилерге хүн бүрүде херектиг, олар эвээш эвес акшаны ажылдап ап турар дээрзин хөйге чугаалаар болза эки. Ынчан аныяк кижилер чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга чугула херек мергежилдерни шилип алыр” – деп, Шолбан Кара-оол интернет четкизинде бодунуң блогунга айыткан.

  Амгы үениң нарын технологияларын чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга калбаа-биле ажыглап, боттарының ажылдаарынга, чаагайжыды туткан бажыңнарның ээлеринге чурттаарынга таарымчалыг байдалды тургузарының чугулазын Чазак Даргазы демдеглээн.

  Ол белен эвес ажыл болур дээрзин дараазында сан-чурагайлар көргүзүп турар. Изиг-соок суг болгаш хирленген суг, чылыг четкизиниң ниити узун дурту бистиң республикада 700 километр.

  Реклама