Коронавирус чиде бербээн

  0
  4

  Каа-Хем кожууннуң суурларында коронавирустан аараан кижилерниң саны илдеңи-биле эвээжээн-даа болза, кожуун чагыргазы бо халдавырлыг аарыг-биле демиселди ам-даа шыңгыызы-биле чорудары чугула деп санап турар.

  Бөгүн коронавирус аарыг-биле демиселдиң кожуун чергелиг оперативтиг штавының хуралын Каа-Хем кожууннуң чагырга даргазы Евгений Ооржак эрттирген. Хуралдың ажылынга кожууннуң чагырга даргазының кем-херек үүлгедиглериниң профилактика талазы-биле оралакчызы Дмитрий Радченко, социал политика талазы-биле оралакчызы Айлана Уванзай, Сарыг-Сеп сумунуң айтырыгларының талазы-биле килдис даргазының албан-хүлээлгезин күүседип турар Орлан-оол Лама дээш өске-даа харыысалгалыг ажылдакчылар киришкен.

  Эрткен дыштанылга хүннериниң соонда Сарыг-Септе болгаш өске-даа суурларда чурттакчы чоннуң аразында коронавирус аарыг-биле холбаштыр байдалды оперативтиг штабтың кежигүннери сайгарып чугаалашкан.

  Коронавирустуң кожууннуң девискээринде байдалының дугайында дыңнадыгны Каа-Хем кожууннуң төп эмнелгезиниң кол эмчизиниң оралакчызы Азиана Александровна кылган. Ооң дыңнадыы-биле алырга, дыштанылга хүннеринде бир хонукта 2-3-тен хөй эвес коронавирустан аараан кижилер илереттинип турган, а март 9-10 хүннерде аарыг кижилер илереттинмээн.

  Кожуун төвүнде болгаш суурларда медицина ажылдакчылары, сумулар чагыргаларының харыысалгалыг албан-дужаалдыг ажылдакчылары коронавируска удур камгалал хемчеглерин хөй кижилер чыглыр черлерде сагып турарын доктаамал кичээнгей ап келген. Ооң түңнелинде коронавирустан аараан кижилерниң саны мурнуку байдалдан көдүрүлбээн. Коронавирустан камгалал хемчеглери-биле чергелештир тус черниң чурттакчыларының вакцинациязын база чорудуп турар.

  Коронавирус аарыг-биле демиселди суларатпас сорулга-биле культура одагларында, хөй-ниити черлеринде болгаш садыгларда халдавырлыг аарыгларга удур камгалалдың хыналдазын чорудар бөлүктерни оперативтиң штаб тургускан. Оларның кежигүннери кожуун төвүнде болгаш сумуларда садыгларга рейдилерни бөгүн чорудуп эгелээн. Рейдилер үезинде камгалал маскаларны ажыглап, кижилерниң аразында социал ыракшылды сагып турарынче кичээнгейни угландырып турар.

  Реклама