Коронавирус чыпшырып алырындан коргуушкун

  0
  0  ✍🏻Кызылдың мэриязының бергени сан-медээден алырга, Кызылда 8777 школа назыны четпээн чаштар уруглар садтарынче чоруп турар.

  Ынчалза-даа 987-ден 1300 чедир санныг уругларның ада-иелери оларны уруглар садтарынче чедирбейн турар. Ылаңгыя пятница хүнүнде ындыгларның саны эңдерлип каар. Ооң кол чылдагааны – коронавирус чыпшырып алырындан коргуушкун болуп турар.

  Найысылалдың уруглар садтарының чагыргалары уруг-дарыын шөлээ-чөпшээрел чок черге уруглар садтарынче чедирбес, хонук үстүрер ада-иелер-биле демиселди эгелээр деп шиитпирлеп алганнар. Оон кадында уруглар садтарынче ээлчээн манааннар, кандыг-даа арга-биле уруун аңаа тургузуп алыксааннарның саны көвей болгай.

  Реклама