Корткан херээ чок

  0
  23

  Республиканың Онкология диспансериниң статистик эмчизи Долаана Монгуш коронавирус хамчыынга удур тарылганы эрткен баштайгы эмчилерниң бирээзи. Ол коллегалары-биле вакцинаның бирги кезээн январь айда алган. Долаана Вячеславовна тарылганы канчаар эрткенин @tmgnews17 чугаалап берген.

  — Кызыл хоорайның Гагарина кудумчузунда № 1 поликлиникага “Гам Ковид Вак” деп вакцинаны коллегаларым-биле салдырган бис. Эгезинде бичии коргуп турганым чажыт эвес. Тарылганы кылыр мурнунда терапевт эмчи вакцинация дугайында дыка эки тайылбырлап берген соонда, салдырып алдывыс. Ол хүн эъдим-даа изивээн, бажым-даа аарываан. Даартагы хүнде бичии шаам төнүп, бажым аарыксап турду. Ийи дугаар тарылганы 21 хонгаш, февраль айда, салдыртым. Ынчан чүүм-даа аарываан, шупту эки болган. Тарылга алган соонда, иммунитет тургустунгужеге чедир, эки камнаныр деп терапевт эмчиниң чагыын эки сагып турдум.

  Чаңгыс чер-чурттугларымга коронавирус хамчыынга удур вакцинацияны эрттип алырын сүмелээр-дир мен. Оон корткан херээ чок. Чурттувуска хамчыктыг аарыг нептереп, хөй кижилер өлүп-хорап, амыдыраарынга хоруглуг байдалдар тургустунуп кээрге кайы-хире берге болганын көрген болгай бис. Мындыг берге байдал катап тургустунмазын деп бодаар болзувусса, тарылганы ап болур кижи бүрүзү, ону эрттип алыры күзенчиг. Бистиң кадыкшылывыс – боттарывыстың холувуста.

  Реклама