Кошкарларны хойлардан аңгылаар

  0
  0  ✍🏻Тываның малының баш санын көвүдедир азырап өстүрери-биле чергелештир ооң уксаазын экижидер талазы-биле ажылдарже республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы сөөлгү үеде шыңгыы кичээнгейни салып турар.

  Малдың уксаазын экижидери бүдүрүкчү эр мал биле төрүүр малды эдериштирер болгаш тарып боозадыр ажылды бедик деңнелге чорудуп турарындан база дыка хамааржыр.

  Бо ажылдың амгы байдалы кожууннарда болгаш арат-тараачын ажыл-агыйларда шоолуг эвес. Бир эвес төрүүр хойларның кошкарлар-биле эдериштирилгезин алыр болза, сула эдериштирилге деңнелинде чыгыы.

  Көдээ ажыл-агый яамызының сан-чурагай медээлери ёзугаар алыр болза, амгы үеде малчын коданнарда 10 641 кошкар бар. Оларның 4 516-зын 24 коданда аңгылаан. Бо коданнарда кошкарларның төрүүр хойлар-биле эдериштирилгезин план ёзугаар азы оларның эдерип каан хойлары март болгаш апрель айларда хураганнар төрүүр кылдыр чорудуп турар.

  Арткан 6 056 кошкарны (чартыындан хөй кезиин) төрүүр хойлар-биле бүдүн чыл дургузунда кады тургузуп турарындан хураганнар “шокарлап” төрүттүнер чүүл бар. Ынчангаш кошкарларның аңгы коданнарын тургузар ажылды чорудуп турар.

  2021 чылдың эгезинде байдал-биле алыр болза, Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Өвүр, Эрзин кожууннарда кошкарлар коданнары эң хөй, тус-тузунда үш-үш коданнар. Ынчалза-даа сула эдериштирилгеде кошкарларның саны ам-даа хөй: Бай-Тайгада – 471, Чөөн-Хемчикте – 906, Өвүрде – 444, Эрзинде – 535 баш.

  Чамдык кожууннарда 1-2 кодан бар. Ниитизи-биле республикада кошкарларның 24 коданын тургускан. Каа-Хем, Бии-Хем, Таңды, Чаа-Хөл кожууннарда кошкарларның аңгы коданнары чаңгыс-даа чок. 2021 чылда бүдүрүкчү малдың 23 коданын тургузарын Көдээ ажыл-агый яамызы планнап турар.

  Кошкарлар коданнарын тургузуп, оларны азыраарынга акша дузаламчызын республиканың бюджединден үндүрери база көрдүнген. Бир кошкарны азырап турары дээш, чылда 800 рубльди бээр.

  Реклама