Кострома облазының культура хүннери

  0
  3
  Кострома облазының культура хүннери

  Регионнар аразында культурлуг солчулга болгаш кады ажылдажылга чорудуу-биле, марттың 6-7 хүннеринде Тывага Кострома облазының культура хүннери болуп эртер.

  Тываның Алдан-Маадыр аттыг национал музейинге “Костроманың уран чүүлү” делгелге-биле культура хүннери ажыттынар.
  Дараазында Тываның В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга «Кострома» шоу көрүкчүлерни хаара тудар.

  Күчүлүг Русьтуң база ооң чонунуң амыдырал-чуртталгазының дугайында шииде хөй националдыг күрүнениң төөгүзүн “Кострома” шоуга бараалгадыр. Руська христиан шажынның киргени, Россияның хаанныг болгаш революция мурнунда үелери, космосче кижиниң бирги ужудуушкуну, алдарлыг орус балет дээн ышкаш, төөгүнүң өске-даа чугула болуушкуннарын сценага уран-чечен болгаш каас-чараш аян-шинчи-биле көргүзер.

  Бедик шынарлыг техниканы ажыглап, 50 артистерниң кайгамчык оюн-көргүзүү, сценага 17 аңгы хуулуушкуну – бо бүгүнү «Кострома» шоудан көрүп болур.

  А. Перовтуң удуртканы Кострома облазының күрүне филормониязының үрер хөгжүм оркестриниң оюн-көргүзүү, марттың 7-де 14.00 шакта, Тываның Национал хөгжүм-шии театрынга болур.

  Реклама