Костроманың кайгамчык культура хүннери

  0
  3
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол алдарлыг Костромадан делегация аалдап чедип келгени дээш губернатор Сергей Ситниковка өөрүп четтиргенин илереткен.

  – Тывада Кострома облазының хүннери ооң дорт деткимчези-биле болуп турар. «Костроманың уран чүүлү» деп онзагай делгелгени чаңгыс чер-чурттугларым көрүп, эң тергиин хөгжүм болгаш танцы-сам коллективтериниң концерттерин, «Кострома» деп ат-сураглыг балетти-даа магадап көөр аргалыг. Концертти барып көрүп чордум. Дээди деңнел-дир!

  Республикавыстың культурлуг амыдыралынга бо хемчеглер улуг болуушкун болган дээрзинге бүзүрээр мен. Аңгы-аңгы регионнарның күльтуразының тергиин үлегер-чижээн көрүп турда, кижиниң сеткилинге чылыг болур-дур. Чаңгыс өг-бүледе бис деп чүүлдү сеткил-биле билип тургаш, бистер улам күш-шыдалдыг апаар бис. Эр-хей, Кострома! – деп, Шолбан Кара-оол соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн.

  Тыва – Азияның төвү болза, Кострома – Россияның төвү-дүр. Бо ийи географтыг төптерни культура талазы-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулга каттыштырган. Тываның культура сайыды Алдар Тамдын биле Кострома областың культура департаментизиниң директору Марина Назина кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы чарган.

  Тыва Республика биле Кострома областың дугуржулгазы ёзугаар, культура болгаш уран-чечен өөредилге албан черлери боттарының арга-дуржулгазын солчуп, дорт харылзааларны сайзырадырынга дузалажыр, информация солчулгазы, ооң иштинде чогаадыкчы эвилелдерниң, национал культураның ажыл-чорудулгаларын киириштирип тургаш акцияларны, хемчеглерни кады эрттирер.

  Профессионал болгаш бот-тывынгыр чогаадыкчы коллективтерниң гастрольдарын, концертерин организастаарынга, музейлер болгаш библиотека делгелгерин, национал культураларның байырлалдарын, культура адырының фестивальдарын, мөөрейлерин эрттиреринге ийи тала дузалажыр.

  Ол ышкаш электроннуг библиотекаларны, медээлер баазазын, виртуалдыг делгелгелерни тургузуп, культура албан черлеринге литератураны, парлалга үндүрүлгелерин база орус болгаш тыва дыл кырында өске-даа информацияны, чурт-шинчилел литературазын, медээлерин чыып алыр дээш кады ажылдаар.

  Культура ажылдакчыларын белеткээр болгаш билиин бедидериниң, эртем-методиктиг арга-дуржулганың солчулгазының дугайында база бо дугуржулгада айтып бижээн.

  Регионнар аразында культурлуг солчулга болгаш кады ажылдажылга чорудуу-биле, марттың 6-7 хүннеринде Тывага Кострома облазының культура хүннери болуп эрткенин сагындырып каалы.

  Костромадан аалчылар болгаш артистер Тываның Алдан-Маадыр аттыг национал музейинге “Костроманың уран чүүлү” делгелге, В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга «Кострома» баледи Күчүлүг Русьтуң база ооң чонунуң амыдырал-чуртталгазының дугайында шииде хөй националдыг күрүнениң төөгүзүн «Россияның национал «Кострома» шоу, А. Перовтуң удуртканы Кострома облазының күрүне филормониязының үрер хөгжүм оркестриниң оюн-көргүзүүн бараалгаткан.
  Реклама