Кожа чурттарның аразынга телекөвүрүг

  0
  8
  Кожа чурттарның аразынга телекөвүрүг

  Тываның күрүне университединиң биле Моолдуң саң-хөө болгаш экономика университеди улаштыр кады ажылдаар оруктарын сайгарып чугаалажып, онлайн ужуражылганы эрттирген.

  Кожа чурттарның аразынга телекөвүрүг ТывКУ-нуң кол корпузунга болган. Дээди өөредилге албан черлериниң аразында кады ажылдажылганың угланыышкыннарын, келир үеде чугула кылыр ажылдарының дугайында ТывКУ-нуң ректору профессор Ольга Хомушку биле Моолдуң саң-хөө болгаш экономика университединиң ректору Бамбядаш Мунхбаяр коллегалары-биле кады сайгарып чугаалашкан.

  Саң-хөө болгаш экономика университеди – Моолдуң баштайгы болгаш эң улуг дээди өөредилге албан черлериниң бирээзи. Моолдун ук университеди бизнес-школалар болгаш АКШ-тың (ACBSP) программазының чөвүлелиниң аккредитациязын алган. Чуртунуң иштинде эң кол экономиктиг бизнес сайзырадып хөгжүдер төптериниң бирээзи деп санадып турар.

  Олар ТывКУ-биле хөй чылдар дургузунда кады ажылдап келген. Ужуражылга бот-боттарынга сонуургалдыг ажык чугаалажыышкын кылдыр эрткен. Талалар боттарының санал-оналын тус-тузунда киирген. Туризм, информация технологияларының болгаш экономика талазы-биле кады күүседип боттандырар өөредилге программаларын барымдаалап, орус болгаш моол дылдарны өөренир сорулга-биле студентилерни болгаш башкыларны солчур.

  Оон аңгыда, кады эрттирер шинчилел ажылдарының, конференцияларның, семинарларның санын көвүдедир ужурлуг дээрзин ийи таланың эртемденнери бир үн-биле илереткен. Эртем публикацияларын – монографияларны, шинчилел ажылдарының чыындыларын, өөредилге номнарын, пособиелерин болгаш эртем-методиктиг материалдарны кады кылып парладып үндүрерин чугаалашкан.

  Ужуражылганы түңнеп тура, ийи университет дүгүржуп алган ажыл-херектерин амыдыралга боттандырары-биле, кезек пунктуларны немей кииргеш, чаа керээ чарып алыры чугула деп санаан.

  Реклама