Кожууннар аразының семинарлары болуп эрткен

  0
  0
  Кожууннар аразының семинарлары болуп эрткен

  Тыва Республиканың Экономика яамызы Улусчу эгелээшкиннер чылынга тураскааттынган кожууннар аразының семинарларынга киржири-биле база эң дээре улусчу эгелээшкиннерни шилип алыр республика конкурузунга киржилгениң кезээнге тус черниң бот-башкарылга органнарынга методиктиг дузаны кадары-биле Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем кожуунарже үнүүшкүннерни боттандырган.

  Кожууннар аразының семинарлары Кызыл-Мажалык суурга Барыын-Хемчик, Бай-Тайга кожууннарның болгаш Ак-Довурак хоорайның чагырга черлериниң удуртукчулары, Чадаана хоорайга Чөөн-Хемчик, Өвүр, Сүт-Хөл кожууннарның төлээлери база Шагаан-Арыг хоорайга Улуг-Хем, Чеди-Хөл болгаш Чаа-Хөл кожууннар киржилгелиг болуп эрткен.

  Семинарга эң дээре улусчу эгелээшкиннерни шилип алырының барымдааларынга хамаарышкан айтырыгларны тайылбырлаан, улусчу эгелээшкиннерни боттандырарының байдалдарын болгаш хуусааларын, а ол ышкаш оларны акшаландырар үндезин-дөстерниң дугайында чугаалашкан.

  Ол ышкаш семинарга чурттакчыларның хамаатыларның чыыштарынга идип үндүрген төлевилелдерин тодаргайы-биле сайгарып көрген. Оларның дыка хөйүнде объектилерниң дөзевилел чуруундан аңгыда, таныштырылга шимелдезин болгаш санаашкыннарны тодаргайы-биле кылган, эки белеткээн болуп турар.

  Семинарның киржикчилери, оларның санында күүсекчи эрге-чагырганың тус чер бот-башкарылга органнарының төлээлери база бар, төлевилелдерни үнелеп, боттарының санал-оналдарын берип, шүгүмчүлелдиг сагындырыгларны кылганнар. Эң хөй шүгүмчүлелдер төлевилелдерниң тайылбырынга, оларның боттанылгазының ажыл-хемчеглер планының тодарадылгазынга, социал-экономиктиг үре-түңнелди таныштырып турар көргүзүглерге онаашкан.

  Чурттакчылыг черлерниң чагырыкчыларының сан-медээзи-биле алырга, улус-чондан эң хөй санныг төлевилелдер хоорай-суурларның чаагайжыдылгазының кезээнге (аныяктар сесерликтерин, тураскаалдыг комплекстерни тудары, чурттакчылыг черлерже кирер орук аксынга им-демдектерни тургузары), аржааннарны секпередири, туризмни, амыдырал ачы-дузазының (мини-ателье, чунар-бажың), садыг-сайгарылганың (шывыглыг рынок) инфраструктуразын сайзырадыры, а ол ышкаш көдээ ажыл-агыйын хөгжүдери (чыжыргананы тарып өстүрери, каттыг, дазыл чемиштиг үнүштерни олуртуру, мыйыстыг шээр болгаш бода малдарны эжиндирер коошпаларны тудары база сүттү болбаазырадыры).

  Семинарның киржикчилери ооң ажылын бедии-биле үнелээннер, чүге дизе ооң үезинде олар эксперт санал-оналды дыңнаар, бодунуң төлевилелдерин кожазында кожууннарның төлевилелдери-биле деңнээр арга-шинектиг болганннар.

  Февраль 18-тен тура республикада эң дээре улусчу эгелээшкиннер шилилгези эгелээн дээрзин сагындырып тур бис. Ол 2021 чылдың мартта доостур. Эң дээре 10 улусчу эгелээшкин бюджеттен субсидияларны алыр, ооң түңү 2,4 сая хире рубль.

  Реклама