Кожууннарда чайынды

  0
  1

  Эрткен чылдың чайы чаъс-чайыктыг болганындан чер адааның сугларының курлавыры көвүдээн, ынчангаш олар кыжын булуктап, чайындылап турар.

  Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал суурже чайынды суун киирбес дээш, камгалал ажылдарын декабрь-январь айларда чорудуп турган.
  Чеди-Хөл кожууннуң Сайлыг суур эрткен чайын Элегес хемниң үер суунга хөме алыскан. Бо хем чайындылааш, ооң суу сөөлгү хүннерде Сайлыг суурнуң чавыс черде бажыңнарының девискээринче чоокшулап келген.

  Чеди-Хөл кожууннуң чагыргазының даргазы Чимит Дазырбан, ооң амыдырал-хандырылга талазы-биле оралакчызы Николай Даңзы, хамааты камгалал болгаш онза байдалдар килдизиниң даргазы Мариана Моңгуш олар Элегес хемниң байдалын шинчилеп көргеш, бир эвес чоокку үеде агаар соовас болза, чайынды суу улгатпас деп түңнелди үндүргеннер. Сайлыг суурже чайынды суун киирбези-биле 100 метр хире черге сайны чалдандыр төгерин планнаан.

  Мөңгүн-Тайга кожууннуң девискээринде хемнер булуктааш, чайынды суу малчыннарның кыштагларынче оруктарже үнүп эгелээн. Кызыл биле Мугур-Аксы аразында оруктуң чамдык участоктарын хемнерниң чайынды суу хөме ап болурунуң айыылы база бар. Ынчангаш камгалал ажылдарын баш бурунгаар ап чорудары чугула. Ол сорулга-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың орук-транспорт сайыды Кежик Дандаага Мөңгүн-Тайга кожуунда байдалды доктаамал кичээнгейге тудар даалганы берген.
  Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая суурнуң девискээринче чайынды суун киирбес дээш, хемчеглерни каш хонук бурунгаар чорудуп эгелээн.

  Тос автомобиль арттарында хондур-дүндүр дежурныйлаашкынны организастаан. Дөрт дош кежиглерде байдал ажырбас, аар машиналар эртер черлерде ийи кышкы өртээлди ажыткан. Ол ышкаш кол оруктарда чылыгланыр черлерни организастаан. Чартык айдан хөй үе иштинде 23 чолаачы шак ындыг пунктуларга доктааган.

  #Орук_транспортяамызы #Мөңгүнтайга #Чедихөл #Камгалалажылдары #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG # TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама