Культура адыры көскү түңнелдери чедип алган

  0
  0

  Улусчу чогаадылга бажыңынга Тываның культура яамызының 2020 чылда ажыл-чорудулгазын түңнээн база чаа 2021 чылда мурнадыр сорулгаларны салган коллегия хуралы болганын @tmgnews17 дыңнадып тур. Аңаа бүгү республиканың культура адырының ажылдакчылары киришкен.

  “2020 чылды түңнеп тура, эрткен чылын киирген кызыгаарлаашкыннар турза-даа, культура адырын деткиир болгаш чаартыр сорулгалыг төлевилелдерни боттандырып база көскү түңнелдерни чедип алыр аргалыг болган бис” – деп, культура сайыды Алдар Тамдын илеткээн.

  – 2020 чылда республиканың Культура яамызының ажылының кол угланыышкыны культура объектилерин чаартырынче, ооң материал-техниктиг баазын четчелээринче, Улуг Тиилелгениң 75 чылдаан байырлалынга тураскааткан хемчеглерже, Ат-алдарның болгаш сактыышкынның чылынга, ол ышкаш ТАР-ның 100 чылдаанынга тураскааткан хемчеглерже көрдүнген турган. Ниитизи-биле салдынган сорулгаларның 97 хуузу чедип алдынган. Хамчыктыг аарыгның уржуундан чыл планынче киирген кезек хемчеглерни соксатканы-биле сорулгаларны бүрүнү-биле боттандырарынга бичии-ле четпейн барган.

  “Культура” национал төлевилел-биле республикага 2 модельдиг библиотека, 6 культура бажыңынга база 5 уран чүүл школазынга капиталдыг септелгелерни чоруткан, 4 көдээ ном саңнарынга интернет четкилерин кошкан. Ол ышкаш Туран хоорайның уран чүүл школазының материал-техниктиг баазазын бүрүнү-биле чаарткан, Шагаан-Арыг хоорайда “Он-Кум” мода болгаш костюм театрын база Ак-Даш суурда чаа көдээ клубту ажыглалче киирген. Көдээ ажыл-агый яамызының программазы-биле Мугур-Аксы суурда чаа Культура бажыңының тудуу дооступ турар. Кызыл хоорайда үрде манаанывыс Аныяктар өргээзиниң тудуу ам-на доозулган – деп сайыт чугаалаан.

  Ол ышкаш Национал төлевилел таварыштыр Россияның федералдыг өөредилге төптериниң курстарынга 130 хире культура ажылдакчылары билиин бедиткен. “Чаңгыс демниг Россия” партиязының боттуг деткимчезин күрүнениң болгаш кожууннарның театрлары алган: сөөлгү 4 чыл дургузунда 3 автобус, 4 газель, чырык болгаш үн дериг-хереселдери, 37 шии тургускан, ооң 19-зу республиканың, 18-зи кожууннарның театрларынга, эрткен чылын 7 чогаадыкчы коллективтер профессионал хөгжүм-шии театрлары деп эрге-байдалды алган дээрзин сайыт дыңнаткан.

  Коллегия хуралының үезинде Тываның культура адырының улусчу чогаадылгазының делгелгезин организастаан.

   

   

  Реклама