Культура бажыңнарының септелгези

  0
  4

  Тывага “Культура” национал төлевилелди 2021 чылда боттандырарының бир угланыышкыны – көдээде беш Культура бажыңнарының капитал септелгезин кылыры болгаш бүрүнү-биле чаартыры.

  Кожууннарда Культура бажыңнарының септелге ажылдарын бо чылдың февраль айда-ла эгелээн. Капитал септелгезин чорудар объектилерни бузуп чазарын амгы үеде доозуп турар. Агаар-бойдус чылый бээрге, баштай чорудар септелге ажылдарын кылып эгелээн. Сукпак, Ү-Шынаа болгаш Хемчик сумуларның Культура бажыңнарының септелгезинге чугула херек тудуг материалдарын саткаш, чедирген.

  Сукпак суурнуң Культура бажыңында бузуп чазар ажылдарны тудугжулар бүрүнү-биле дооскаш, көрүкчүлер залының шалазының таваан кудуп дескилээр ажылдарны адакталдырып, шаланы чадарынга белеткелди доозарының кырында келген. Культура бажыңының көрүкчүлер залы, фойези, уран чүүл бөлгүмнериниң өрээлдери, ажылдакчыларның кабинеттери дээш өске-даа өрээлдеринде септелге ажылдарын хары угда чорудуп эгелээн.

  Тудугжу бригаданың кежигүннериниң ажылынга кызымаан болгаш харыысалгалыын Сукпактың бо культура одааның ажылдакчылары демдеглеп, олар Культура бажыңының септелгезин өй-шаанда эки шынарлыг кылып доозарынга идегеп турар.

  Бай-Тайга кожууннуң Хемчик сумуда сандараашкынныг 90 чылдарда кагдынган эрги Культура бажыңын бо чылын септеп доозар ужурлуг. Ооң ишти-даштында бокту бөлүп аштааш, сөөртүп үндүргеш, капитал септелге ажылдарын чорударынга белеткел ажылдарын эгелээн.
  Республиканың Культура яамызының тудуг организациялары-биле чарган керээлери ёзугаар кожууннарда беш Культура бажыңының капитал септелгезин 2021 чылдың дөрткү кварталында бүрүнү-биле доозары көрдүнген.

  Реклама