Культуралар харылзаазы, националдар найыралы

  0
  8
  Культуралар харылзаазы, националдар найыралы

  Тыва Арат Республиканың 100 чылынга тураскааткан “Культуралар харылзаазы болгаш националдар найыралы ниитилелдиң турум хөгжүлдезиниң үндезини” деп семинар дүүн, апрель 7-де, Тыва культура төвүнге ажылын эгелээн.

  Орус культура төвүнүң ажылдакчылары, Тывада чурттап турар националдарның диаспораларының төлээлери болгаш фольклор ансамбли «Тыва» семинарның киржикчилеринге аян тудуп, националдарның уран чүүл көргүзүглерин бараалгатканнар.

  Тыва үндезин культура төвүнүң директору И. М. Көшкендей, Тыва Республиканың националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директорунуң оралакчызы С. М. Моңгуш семинарның киржикчилеринге байыр чедирип, чедиишкиннерни күзээннер.

  Өөредилге болгаш культура албан черлериниң специалистери семинарга илеткелдерни номчуп, эртем-билигниң болгаш ниитилелдиң сайзыралынга культураларның аразында харылзааларның улуг ужур-дузалыын демдеглээннер.

  Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы, Туран хоорайның № 2 ортумак школазының методизи Ольга Дамчайның бодалы семинарның киржикчилериниң илеткелдеринден бир янзы болган. Улуг ниитилелге этностар холужуп эстип, боттарының культуразының, ёзу-чаңчылдарының онзагай талаларын чидирип болурунуң сезинчии барын ол демдеглээн. Ынчангаштың чон бүрүзү бодунуң төөгүзүн ханы билири, төрээн дылынга эки чугаалажыры, бодунуң чонунуң культурлуг өнчүзүнге камныг болуру, өске чоннарның ылгавырлыг талаларын хүлээп билири кончуг чугула деп Ольга Михайловна айыткан.

  Хөй националдыг улуг ниитилелге өөреникчилерни кижизидериниң болгаш өөредириниң онзагай талаларын Туран хоорайның № 1 ортумак школазының директорунуң оралакчызы Т. В. Шульгина чугаалап, Россияның культуразын болгаш уран чүүлүн өөренип тургаш, тыва болгаш орус чоннарның езу-чаңчылдары-биле оолдар, уругларны эге класстардан-на ханы таныштырары чугула деп демдеглээн.

  Филология эртемнериниң доктору, Тываның күрүне университединиң профессору, “Улустар аразының “Хөөмей академиязының” кол эртем ажылдакчызы М. В. Бавуу-Сюрюн чон бүрүзүнүң өске чоннардан ылгалдыг чүүлү ооң төрээн дылы дээрзин илеткелинге айыткаш, амгы үеде республиканың школаларында тыва дылды өөредип турары дүвүренчиг байдалда дээрзин демдеглээн.

  Семинар ажылын ам-даа ийи хүн уламчылаар. Культуралар харылзаазы болгаш националдар найыралынга тураскааткан илеткелдерни ооң киржикчилери номчуур болгаш сайгарар.

  Реклама