Куруг турар ясли корпустар

  0
  0
  2019 чылда Тывага 19 уруглар садтарынга оран-саваны улаштыр туткан. Бир эвес херек кырында көөр болза, оларның чамдыызы аңгы бажыңнар. Оларның 5-жи амга чедир куруг, уругларны хүлээп албаанын Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырынның идепкейжи кежигүннери массалыг информация чепсектеринге дыңнаткан.

  Эрзин кожуунда уруглар садының ясли корпузунуң бирээзи дуглаглыг, чүге дээрге кол бажыңы капитал септелгеде. Кызыл кожуунда бир оран-сава ажыглалга кирбээн – хыналда-хайгаарал органнарының чөпшээрелин манап турар. Кызыл хоорайда база 3 уруглар садтарынга кожуп туткан бажыңнар дуглаглыг хевээр.

  Уруглар садтарынга кожуп туткан оран-саваның ажыглалга кирбээн чылдагааннары аңгы-аңгы дээрзин улусчу фронтучулар илереткеннер. Оларның чамдыызынга уругларны хүлээп ап эгелээр дээрге, хыналда-хайгаарал органнарындан чөпшээрел документилер чок. А ол органнар ук документилерни берип болбас, чүге дээрге бажыңнарны тутканында тудуг ажылдарын чорударының негелделеринге дүүшпес чүүлдер бар.

  Чижээлээрге, Кызыл хоорайда № 39 уруглар садынга кожуп туткан ясли корпузунуң агаар арыглаар болгаш канализация системаларында соора кылган ажылдар бар. Ынчангаштың ыңда агаар соок болгаш шык, эжиктери хажааш, ажыттынары болгаш хагдынары багай. Ажыглап каапкан хирлиг суг төгер канализация системазының оңгары бичии болгаш ханы эвес. Ол оңгарже төккен хирлиг суг чер кырынче үндүр төктүп, уруглар садының бажыңын шыгыдып турар.

  Уруглар садының айыыл чогунга негелделерни тудугжу организация каржызы-биле үрээн. Өртчүлерниң машина-техниказы чоруур ужурлуг орук, ол хамаанчок уруглар садының девискээринче тускай өрт техниказы эртер хаалга шуут кылдынмаан болган.

  Кызылда № 39 уруглар садының ясли корпузунуң уруглар ойнаар девискээри, шөлдери чаагайжыды туттунмаан. Ону чедир кылырынга ам-даа 3-4 сая рубль акша херек. № 30, 36 уруглар садтарынга кожуп туткан бажыңнарны тудугжулар багай шынарлыг тутканындан дээвиир, ханалар шыгааш, дүдүп эгелээн.

  Бичии уруглар турар бажыңнарның шынарынга негелделер дыка шыңгыы, тудугжулар оларны багай шынарлыг туткан. Федералдыг программа ёзугаар үндүрген акша-хөреңгини республикада ажык-дүжүү эвээш кылдыр ажыглап турарын Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырынның кежигүннери демдеглеп турар. Тудугжуларның багай шынарлыг ажылдарының уржуктарын чайладырынга тус чер бюджединден акша-төгерикти үндүрери – артык чарыгдалдар.

  Уруглар садтарынга кожуп туткан бажыңнарның тудуун чагыкчы организациялар хынавайн келгенинден тудугжуларның ажылының шынары база багай болганын Улусчу фронтунуң Тывада штавының кежигүнү Александр Буланкин демдеглеп турар.

  Бичии уруглар турар ясли корпустарның оран-савазын багай шынарлыг туткан тудугжуларга хамаарыштыр истелге ажылдарын иштики херектер органнарының ажылдакчылары чорудуп турар. А ол дээрге республикага тудугларның шынарын экижидеринге дорт салдарлыг эвес, хөй чүүл тус чер эрге-чагыргазындан хамааржыр деп улусчу фронтучулар санап турар.
  Реклама