Кырган-авашкыларның манчылары

  0
  1

  Манчы шаандан бээр тыва өг-бүлениң хүндүлүг чеми. Ону байырлалдарда тудуп белеткээр, аалга келген аалчыларны манчы-биле хүндүлеп чемгерери – чаагай чаңчыл.

  Өг-бүлениң кежигүннериниң шуптузу манчыны демнежип кылыр. Манчыны тудуп ора, хөөрежир, оюн-баштак чугаалажыр, аразында тывызыктажыр, харын-даа мырыңай кожамыктажып ырлажыр-даа. Ынчангаштың ада-ие, уруг-дарыы дыка хөй манчыны тудуп, ол ажылды бергезинмес-даа. Тудуп алган манчызын хайындыргаш, ону чооглап олурда, өгнүң иштин чырык-чылыг, аас-кежик дола бээр.

  Манчы кылырынга херек дериг-херексел бар, ол ажылды дүргедеткен болгаш чиигеткен-даа болза, манчы тудары өг-бүлениң демнежип кылыр ынак ажылы болуп артып каан. Чүге дээрге манчы тудары өг-бүлениң эптиг-демнииниң, найыралдыының херечизи.

  Амданныг чем манчыны тудуп, кожа-хелбээ чурттап чоруур кижилерге берип дузалажырын чон аразынга нептереткен ““Ачы-буянның манчызы” деп акция манчы тударын бүгү ниитилелдиң ёзу-чаңчылы болдурган. Бо акцияның киржикчилериниң саны Шагаа байырлалы чоокшулаан тудум улам-на көвүдеп турар.

  Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурда чурттап орар кырган-авай Анна Дугаровна Чимит ажы-төлүнүң оолдары Ай-Белек болгаш Каң-Болат олар-биле ачы-буянның манчыларын туткаш, кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төвүнге аппарып берген.

  Тээли школазының өөреникчилери үшкү классчы Ай-Белек, бешки классчызы Каң-Болат, оларның кырган-авазы Анна Дугаровнаның ол бичии ачы-буяны оларга хөй катап эглип кээр.

  Реклама