Кыш үделгези – чырык болгаш хөглүг байырлал

  0
  2

  Масленица неделязында хүн бүрүзү аңгы аттыг болгаш ёзу-чаңчылдыг. Понедельниктен средага чедир кызыы, а четвергте делгем Масленица байылалы болур.

  Баштайгы хүнүнде чаагай аъш-чемни белеткеп, баштайгы изиг блиныны быжырар. Кыштың хоюткузун кылыр сигенни чыып, хар шивээлер, чуңгулар кылып чораан.

  Ийи дугаар хүнүнде суурларга оюн-тоглаа эгелээр, байырлалдың хоюткузун тургузар. Келин кыстарның көрүлдезин эрттирер.
  Аалчыларны уткуп хүндүлээп эгелээр хүнү – среда. Күдээлери кат-иезиниң бажыңынга блины чип шайлаар дээш, аалдап чедер.

  Руська христиан чүдүлгени хүлээп албаан турган бурунгу үеде, бо байырлалады Комоедица деп адап турган. «Баштай быжырган блины дески эвес, а борбакталчак болур» деп чүүлге тураскаадып турганы ол. Байырлалды часкы хүн туруушкунунда демдеглеп турган.

  Шажын ёзулалы-биле Руська крещение айызын берген соонда, ол байырлалды Масленица азы Сырная седмица деп адаар апарган. Чүге дизе христиан чон Улуг пост сагыыр үезиниң бетинде, чүгле быштак болгаш сүт аймаандан кылган чем чиир, а эът аймаан шуут чип болбас.

  Масленица неделязының сөөлгү хүнүнде, кыш үделгези – чырык болгаш хөглүг байырлалын чоннуң хөглээшкиннери-биле демдеглеп эрттирер. Ол ынчан кыштың хоюткузун өрттедиптерге, час бодунуң бүрүн эргезинче кирер.

  Чагыдып алыкчыларывыстың баштай быжырган блинызының чаңгызы-даа борбакталчак болбас болурун күзедивис.

  Реклама